Inxandru l-Ahbar it-Tajba

1. Tberik : Min ghal xi raguni ma bierikx, jista’ jikkuntattjana u naghmlu apputament. Grazzi.

2. It-Tlieta : 7.00pm. L-OFS ser jorganizza tahdita dwar “Int Dixxiplu jew Spettatur?” minn Pauline Darmanin, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

3. Facebook : Bdejna fb gdid tal-knisja. Issibuh b’dan l-isem: Parrocca Madonna Sacro Cuor.

4. Il-Kummissjoni Festi tavza:

a. Bazaar dan il-weekend fil-Kazin Banda Sliema mit-8am sat-8pm. Il-}add issibu prezzijiet irhas hafna.
b. Beda x-xoghol fuq il-Ktieb tal-Festa. Min jixtieq jirreklama fuq dan il-Ktieb jista’ jkellem lil xi membru tal-Kummissjoni Festi.

5. Maghmudijiet : Isiru l-ahhar Sibt ta’ kull xahar fil-quddiesa tal-5pm. Tithalla fid-diskrezzjoni tal-Kappillan li ssir hin iehor ghal ragunijiet partikulari.

Fra Lorrie gentilment offra li jibda jiltaqa’ mal-Genituri u l-Parrini biex jipreparahom ghal Maghmudija.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
7953 7719.