Quddiesa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja

1. Illum il-Ħadd jinbidel il-ħin għal dak tax-xitwa: Minn ghada t-Tnejn, 30 ta’ Ottubru 2017, il-quddiesa ta’ filgħaxija mit-Tnejn sal-Ġimgħa għal żmien ix-xitwa tkun fis-6.00pm u mhux fis-6.30pm.

2. Gabra ghall-Missjoni: kienet Ewro 1,365.17 Nirringrazzjawkom

3. L-Ordni Frangiskan Sekular: Javza li l-Laqgha nhar it-Tlieta se tkun fis-6.30pm.

4. Fl-1 ta’ Novembru: 5.00pm Quddiesa fil-Kon-Kattidral, il-Belt, biex infakkru lil Patri Avertan Fenech O.Carm, li nbeda l-process ghal Kanonizzazzjoni.

5. Hamis, 2 ta’ Novemberu: Mid-Term. Ma jkollniex Katekizmu. Niftakru fl-gheziez mejtin taghna. Il-mejtin li ghandhom bzonn il-quddies li noffrulhom.

6. It-Tnejn, 6 ta’ Novembru: Pellegrinagg ghac-Cimiterju tal-Addolorata. Tluq fid-9.30am mis-Savoy Bus Stage. 10.00am Quddiesa fil-Kappella. Wara jsir it-Tberik tal-oqbra tal-Fratellanzi tal-Madonna tas-Sacro Cuor, tas-Sagrament, tal-Ordni Frangiskan Sekular u tal-Patrijiet. Lura fil-12.15pm. Biljetti 2 ewro minghand Simler jew Simiana.

7. It-Tnejn, 13 ta’ Novembru: 9.30am Laqg]a tal-Fratellanza tas-S.smu Sagrament fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

8. Inkomplu niccelebraw ic-Centinarju: Il-Membri tal-Kor u tal-Grupp Sta Martha hadu l-inizzjattiva biex din is-sena jibdew izuru lil morda u l-anzjani tal-Parrocca taghna li jinsabu f’Homes. Nitolbukom biex tghaddulna l-informazzjoni jekk ghandkom memebri tal-familja taghkom li qed f’xi Dar tal-Anzjani biex ninkluduhom.

9. Bookings ghal Quddies tal-Mejtin 2018: Fis-Sagristija jew l-Ufficcju Parrokkjali.

10. Avvizi tal-Parrocca jkunu fin-Notice Board jew fil-Website: sacrocuorsliema.com

11. Bazaar: dan il-weekend u l-weekend li gej fil-Banda Sliema Club quddiem il-Knisja mit-8.00am sat-8.00pm. Hemm hafna affarijiet ghal bejgh bi prezzijiet irhas. Illum il-Hadd, l-affarijiet huma bi prezzijiet rhas hafna u nofs prezz.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan – 7953 7719.