“Inti Pietru, jiena naghtik l-Imfietah tas-Saltna’’

1. Solidarjeta’ ma’ hutna l-Frangiskani tal-fraternita’ tar-Rabat: Wara li parti mis-saqaf tal-knisja kkrolla fuq il-presbiterju u farrak l-Artal li fuqu tigi ccelebrata
l-Ewkaristija. Nappellaw lil kullhadd biex nitolbu ghalihom. Il-gabra tal-Ewwel Hadd tax-Xahar se tmur ghalihom. Nirringrazzjawkom.

2. Nhar l-Erbgha, 30 ta’ Awwissu: 7.30pm Laqgha mall-Katekisti. Inkomplu nfasslu l-pjan tal-Katekizmu tat-Tfal.

3. Nhar il-Gimgha, 1 ta’ Settembru: L-ewwel Gimgha tax-xahar. 9.00am Jibda t-Tqarbin mill-Patrijiet lil Morda u Anzjani fi djarhom. Fis-7.00pm ikollna l-Adorazzjoni komunitarja.

4. Nhar il-Gimgha, 1 ta’ Settembru: Ghawdex mis-7.15am – 8.30pm. Bookings u hlas lil Rita Mifsud sas-27 ta’ Awwissu.

5. Nhar is-Sibt, 2 ta’ Settembru: 10.00am Water Games ghat-Tfal go Villa Schinas Ground. Prezz 10 Ewro. Biljetti minghand Fr Clive Camilleri jew Brian Vigar.

6. Nhar il-Hadd, 3 ta’ Settembru: 9.30am Pussess tal-Kappillan. Fid-9.00am ningabru biex nilqghu fostna lill-Arcisqof. Kulhadd hu mistieden biex niccelebraw flimkien. Napprezzaw jekk din il-gimgha ggibu WERAQ mill-gonna taghkom biex inhejjnu l-Artal. Il-Quddiesa tal-11.00am tigi ccelebrata fil-11.30am.

7. Nhar is-Sibt, 9 ta’ Settembru: 8.30am BBQ fil-bit]a tal-Kunvent: Prezz: 12 Ewro bl-ikel, softdrinks, inbid u dezerta. Tfal taht 12-il sena b’xejn. Bookings miftuh.

8. Itti Anonimi: Infakkru li huwa Dnub Gravi hafna. L-Insara ma’ jiktbux Ittri Anonimi. Min jikteb Ittri Anonimi ghandu l-obbligu morali li qabel jersaq ghat-Tqarbin, irid jersaq niedem ghas-Sagrament tal-Qrar.

Il-Mulej Jag]tikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Amministratur Parrokkjali
7953 7719.