KRISTU SULTAN

1. Gabra ghall-Vokazzjonijiet Frangiskani: Ewro 1,216.27

2. Festa ta’ Kristu Re l-Hadd 26 ta’ Novembru: Parrocca Sta Venera. 5.00pm Ghasar u Quddiesa.

3. Harga Kumm. Anzjani l-Erbgha: 8.50am Savoy Bus-Stop. Biljetti mill-Membri tal-Kummissjoni.

4. L-Adorazzjoni tal-Hamis: Marbuta mad-Devozzjoni lejn il-Hniena Divina.

5. Is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof se jigi ccelebrat mill-Arcisqof Mons Charles Jude Scicluna:
a. Il-Gimgha, 1 ta’ Dicembru: 7.30pm Prova tac-Cerimonja fil-Knisja.
b. Il-Hadd, 3 ta’ Dicembru: 9.30am Sagrament tal-Grizma tal-Isqof.
c. Il-Parrini li ma joqghodux fil-Parrocca taghna: Gentilment igibu Permess minghand il-Kappillan tal-Parrocca taghhom.

6. L-Ewwel Himg]a tax-Xahar: Qrar u Tqarbin tal-Morda u Anzjani fid-djar mill-Patrijiet.
6.30pm Adorazzjoni komunitarja. Il-Membri tal-Ghaqdiet huma mhegga jattendu.

7. Programm Avvent 2017:
a. Ingibu Ponzietti homor: minn din il-gimgha biex inhejju l-Knisja ghall-Milied.
b. Kompetizzjoni tal-Presepji u Armar tat-Twieqi ghall-Milied. Hudu applikazzjoni mill-Ufficcju tal-Kappillan jew mis-Sagristija.
c. Il-Ħadd 3 ta’ Diċembru, Griżma tal-Isqof lil 13–il Adolexxent. Isir ukoll ic-Censiment.
d. Il-Ħadd 10 ta’ Diċembru, Tberik tal-Girlanda tal-Avvent li jipreparaw it-tfal id-dar.
e. Il-Ħadd 17 ta’ Diċembru Tberik tat-Tfal u Trabi fil-Ġuf.
f. Il-Ħadd 24 ta’ Diċembru, Tberik tal-Bambini li jġibu it-Tfal u Kbar magħhom mid-dar.

8. Is-Sibt, 9 ta’ Dicembru: Maratona tal-Isnooker fic-Centru St Antnin. U Bingo organizzata mill-Grupp tal-Billiard u l-Kummissjoni Festi b’Risq Puttinu Cares. Min jixtieq jiehu sehem araw d-dettalji fin-Notice Board tal-Knisja.

9. Kumitat tal-Festa javza:
 Is-Sibt 25 u l-Hadd 26 ta Novembru: 8.00am – 8.00pm Christmas Bonanza sale fil-Kazin.
 Diaries tal-Festa tas-Sena 2018: Jinbieghu fuq iz-zuntier bil-Prezz ta’ € 6.
 L-Envelopes tal-Kalendarju huma fis-Sagristija: Il-Helpers jigbruhom u jqassmuhom fid-djar fit-toroq taghhom. Il-gimgha ta’ wara jitqassmu l-Kalendarju u tingabar id-donazzjoni mill-membri tal-festa.

10. Is-Sibt 16 ta’ Dicembru: Christmas Party ghat-Tfal u l-Familji taghhom.

11. Is-Sibt 30 ta’ Dicembru: Harga ghal Ghawdex ghal kulhadd. Bookings ghand Rita Mifsud.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm – 7953 7719