 Registrazzjoni tat-Tfal tal-Katekizmu : Fejn l-Ufficcju Parrokkjali.
Il-Hadd 23 ta’ Settembru. Mill-10.15am – 11.45am.

 Serata Gieh Tas-Sliema 2018: Mill-Kunsill tas-Sliema. Infakkar fin-Nominazzjonijiet.

 Influwenza Tilqima ghal persuni il fuq minn 55 sena: Cemplu l-Kunsill tas-Sliema mhux aktar tard mill-Erbgha 26 ta’ Ottubru fuq in-numru: 2133 7633.

 Il-Kandidati li f’Novembru ser jircievu l-Grizma tal-Isqof: Jattendu l-Laqghat ta’ preparazzjoni nhar ta’ Erbgha mill-5.00pm sas-6.30pm ma’ Ms Laferla.

 Is-Sibt fis-7.30pm: Play li tfakkar l-Istorja tal-Parrocca taghna f’dawn il-100 sena. Minhabba l-protezzjoni tad-Data: Qed nitolbu biex ma’ jittiehdux ritratti u videos waqt il-Play. Ahna ghandna l-fotografu li ghandu l-permessi mehtiega.

BDEJNA C-CELEBRAZZJONIJIET CENTINARJI U TAL-INKURUNAZZJONI

Ġimgħa Katekeżi fuq is-Sagramenti:
Il-Ħadd 23 ta’ Settembru 9.30am Vestizzjoni tal-Abbatini.

Is-Sagrament tal-Qrar
( Mistiedna speċjali il-komunità parrokkjali.)

It-Tnejn 24 ta’ Settembru Is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof
( Mistiedna speċjali il-Kandidati tal-Grizma tal-Isqof 2018/2019; il-Pre-Teens.)

It-Tlieta 25 ta’ Settembru Is-Sagrament taż-Żwieġ
( Mistiedna speċjali il-koppji li din is-sena qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali; il-koppji kollha; dawk li attendew għal-kors tat-tħejjija għaż-żwieġ (ta’ Kana)

L-Erbgħa 26 ta’ Settembru Is-Sagrament tal-Ordni Sagri/Il-Hajja Konsagrata
( Mistiedna speċjali s-Saċerdoti li ħarġu minn tas-Sliema; Is-Sorijiet Franġiskani u l-Klarissi; Is-Sależjani ta’ Dar Osanna Pia; Postulanti u Fraternita tar-Rabat ).

Il-Ħamis 27 ta’ Settembru Is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda
( Mistiedna speċjali l-anzjani u morda tal-Parroċċa; l-anzjani li jgħixu f’ Casa Marija; l-anzjani li jattendu d-Day Centre.)

Il-Gimg]a 28 ta’ Settembru 7.30pm Oratorju Madonna tas-Sacro Cuor.
( Mill-Banda Cittadina Sliema ).

Is-Sibt 29 ta’ Settembru Jum ic-Centinarju u l-Inkurunazzjoni.
6.00pm Koncelebrazzjoni Pontifikali mat-3 Isqfijiet mistiedna.

Il-Hadd 30 ta’ Settembru Quddies madwar l-Istatwa Inkurunata.

6.00pm Koncelebrazzjoni Solenni minn Mons Mario Grech, Isqof ta’ Ghawdex.
7.15pm Korteo Devozzjonali Aux Flambeaux.
Gentilment nitolbukom thallu t-Toroq ta’ madwar il-Knisja bla karozzi.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm

(Kappillan)

Mob:79537719.