1. Il-Hadd, 24 ta’ Dicembru:
Fil-11.00am: Tinghata d-Donazzjoni ta’ Ewro 725 lil Puttinu Cares waqt il-Quddiesa.
Fis-6.30pm: Quddiesa tal-Vgili tal-Milied.
Fl-11.15pm: Velja animata mit-Tfal.
F’Nofs il-lejl: Purcissjoni bil-Bambin, u Kant tal-Glorja u l-Quddiesa tal-Milied.

2. It-Tnejn, 25 ta’ Dicembru: Il-Quddies tal-Milied ikun bhal Hadd.

3. Il-Gimgha, 29 ta’ Dicembru: Bidu tal-Kwaranturi.

7.00pm L-Abbatini u l-Pre-Teens se jkollhom ‘Party’ fic-Centru Parrokkjali.

4. Il-Hadd, 31 ta’ Dicembru: L-Ahhar tas-Sena (araw il-Programm).

5.00pm Espozizzjoni tas-Sagrament.

6.00pm Salmi. Quddiesa bil-Kant tat-Te Deum.
8.00pm Adorazzjoni fis-skiet. 11.45pm Tinghad it-Talba tac-Centinarju u Barka Ewkaristika.

5. It-Tnejn, 1 ta’ Jannar 2018: L-Ewwel tas-Sena. Marija Omma Alla u Jum il-Paci. Quddiesa bhal Hadd.

6. Il-Hadd, 7 ta’ Jannar 2018: Epifanija tal-Mulej.

7. Kummissjoni Festi tavza: Nhar l-gimgha 29 ta Dicembru ser issir il Bingo Special tal Milied il kazin . Hin 7.30pm. Jkun hemm ikel u rigali b’xejn ghal kulhadd. Il Bingo ta kull nhar ta Erbgha ssir bhas soltu. Infakrukom li l-qliegh mill-bingo qed imorru sabiex
nirrestawraw il-ventartali li jintramaw fi-zmien il-Festi gewwa l-knisja. Sa issa ngabru €5000 b’risq dan il progett.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan

7953 7719.