“Jiena Maghkom Dejjem’’ il-Logo gdid tal-Parrocca

1. Gabra Specjali l-weekend li gej: ghall-bzonnijiet tal-Knisja.

2. Bingo Night b’Risq il-Missjoni Frangiskana: Il-Hamis, 21 ta’ Settembru fil-Kazin. Hin fis-7.30pm. Qed jingabru wkoll affarijiet ghal Bazaar li ser ikun l-ahhar weekend ta’ Ottubru u l-ewwel weekend ta’ Novembru. Min ghandu xi affarijiet icempel fuq in-numru li hemm fuq in-Notice Board please.

3. Laqgha tal-Grupp Missjunarju: Nhar it-Tlieta, 26 ta’ Sett. fid-9.30am fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd hu mistieden.

4. Prezentazzjoni tal-Logo tal-100 Sena Parrocca: Il-Hamis, 28 ta’ Sett. fis-7.00pm. Quddiessa mal-Vigarju Mons. Joe Galea Curmi: Il-Gimg]a, 29 ta’ Sett. fis-6.30pm.

Pasta Night fl-okkazjoni tal-ftuh tal-Festi Centinarji: Is-Sibt, 30 ta’ Settembru fit-8.30pm fil-bitha tal-kunvent b’risq il-kunvent. Dettalji fil-Posters.

5. Il-Hadd, 1 ta’ Ottubru, quddiesa tad-9.30am: Jitbierku t-tfal, ghalliema u LSA’s. It-tfal mistiedna jgibu maghhom affarijiet relatati mal-iskola.

6. Registrazzjoni tal-Katekizmu 2017 – 2018: Genituri jaghmlu appuntament billi jghidulna fejn nikkuntatjawhom.

Laqgha mal-Genituri: It-Tnejn, 2 ta’ Ottubru fis-7pm fejn l-Ufficcju Parrokkjali.

Mandat tal-Katekisti: Il-Óadd, 8 ta’ Ottubru fil-quddiesa tad-9.30am. Katekizmu jibda: It-Tnejn, 9 ta’ Ottubru fil-5.00pm.

7. Maghmudijiet: Se jibdew ikunu l-ahhar Sibt tax-xahar fil-quddiesa tal-5.00pm.

8. Mixja ghat-Tfal mall-Ecc. Tieghu Emeritu Pawlu Cremona: nhar il-Gimgha, 6 ta’ Ottubru mid-Dar tal-Kleru sa Sta Tereza biex niccelbraw il-100 Sena mid-dehriet ta’ Fatima.

9. Kors ta’ Kana Sacro Cuor: Minn Jannar sa Marzu. Applikaw fl-Ufficcju Parrokkjali.

Il-Mulej Jag]tikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan

7953 7719.