“Jiena Maghkom Dejjem“ il-Logo Gdid tal-Parrocca

1. Illum is-Sibt, 30 ta’ Settembru: Pasta Night fl-okkazjoni tal-ftuh tal-Festi Centinarji, fil-bitha tal-Kunvent b’risq il-Kunvent. Prezz 12-il Ewro. Tfal taht 12-il sena b’xejn.

2. Hargu Bolol fl-okkazjoni tal-ftuh tal-Festi Centinarji bil-Logo Ufficcjali: Min jixtieq jakkwista folja bolol bi prezz ta’ 5 Ewro, ghada l-Hadd inkunu fuq iz-Zuntier bihom. Prosit tal-inizzjattiva.

3. It-Tnejn, 2 ta’ Ottubru: 7.00pm Laqgha ghal Genituri tat-Tfal tal-Katekizmu fejn l-Ufficcju Parrokkjali. Min ghadu ma’ rregistrax, jista’ jirregistra dak in-nhar. Importanti li tattendu.

4. Nhar ta’ Tlieta l,-Ordni Franġiskan Sekular ser jerga’ jiltaqa’ ghal Laqghat ta’ Fraternita’. Hin fis-7.00pm fejn l-Ufficcju Parrokkja

5. L-Erbg]a, 4 ta’ Ottubru: Il-Kummissjoni Parrokkjali Anzjani tavza li fid-9.30am, l-Anzjani tal-Parrocca mistiedna jergghu jiltaqghu fil-Club fic-Centru Sant Antnin.

6. Il-Hamis, 5 ta’ Ottubru: Festa ta’ Sta Fawstina. 5.30pm Adorazzjoni u Quddiesa. Marbuta ma’ din il-Qaddisa tal-Hniena Divina.

7. Il-Gimgha, 6 ta’ Ottubru: 7.00pm Adorazzjoni tal-Ewwel Gimgha tax-Xahar. Mistiedna dawk kollha nvoluti fil-Gruppi u l-Kummissjonijiet tal-Parrocca.

8. Il-Hadd, 8 ta’ Ottubru: 9.30am. Il-Kappillan jaghti l-Mandat lil Katekisti.

9. Is-Sibt, 14 ta’ Ottubru: 9.00am. L-Attivita’ tat-Tfal fic-Centru Sant’Antnin ma’ Rita Mifsud.

10. Il-Hadd, 15 ta’ Ottubru: 12.00pm Ikla Tradizzjonali gol Kazin fl-okkazjoni tal-Festa ta’ San Frangisk. Bookings ghand Brian Vigar.

11. Qed jingabru affarijiet ghal Bazaar: Ser isir l-ahhar weekend ta’ Ottubru u l-ewwel weekend ta’ Novembru. Min jixtieq jipprovdi affarijiet gentilment cemplu fuq in-numru li hemm fin-Notice Board tal-Knisja.

12. Il-Kunsill u l-SOS Malta qed joffri servizz lill-Anzjani: Ghal qadi f’Tas-Sliema, ez. imorru l-Quddies, il-Polyclinic tal-Gzira, il-Berga, il-Bank jew ix-Xatt ghal kafe. Cemplu l-ufficcju tal-Kunsill ghal appuntanment biex jibaghtu d-driver id-dar.

13. Aqraw l-Avvizi tal-Parrocca: Fuq in-Notice Board jew fil-Website: sacrocuorsliema.com

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem Kappillan

Fr Paul Attard ofm

7953 7719.