Alla jaghti cans lis-Sikrana forsi taghti l-frott!

1. Nhar ta’ Tlieta : Legjun ta’ Marija filghodu fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

2. Nhar ta’ Erbgha : Katekezi ghall-Adulti u l-Pre-Teens jiltaqghu fic-Centru Sant’Antnin.

3. Nhar ta’ Hamis : Ikollna l-Adorazzjoni qabel il-Quddiesa tas-6.30pm u l-Lectio Divina fis-7.00pm.

4. Attivitajiet ghat-Tfal u l-Genituri minn Rita Mifsud:
Il-Hamis, 27 ta’ Lulju, Bay Street.
Il-Gimg]a, 4 ta’ Awwissu, Gurnata Popeye’s Village.
Hudu formola u mlewha.

Matul il-Gimg]a fic-Centru Sant’ Antnin: Rita u Raelene Mifsud jghallmu z-zfin, il-kitarra u l-hjata. Dettalji fin-Notice Board.

5 Fl-Ufficcju Parrokkjali: Bhalissa ghaddejjin bix-xog]ol tat-tibjid.

6 Il-Voluntiera tal-Parrocca taghna huma mitluba biex ikomplu jaghmlu appuntament mieghi biex jigwidawni dwar l-attivitajiet li jsiru.

7. Il-Kummissjoni Festa tavza li:

Il-Gimg]a, 28 ta’ Lulju: BBQ fil-Bitha tal-Kunvent. Prezz: 12 Ewro. Hin: 8.30pm.

Gurnata Catania fl-20 ta’ Jannar 2018: Ikkuntattjaw lil Brian Vigar.

8. Id-Data tal-Pussess tal-Kappillan: Il-Hadd, 3 ta’ Settembru fid-9.30am.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Amministratur Parrokkjali
7953 7719.