 It-Tlieta 11 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgħa fil-Knisja għall-Genituri li wliedhom sejrin jattendu għall-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna.

 L-Erbgha 12 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgha Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

 Il-Hadd 16 ta’ Settembru : 9.30am Tberik tal-Basktijiet u Ghalliema qabel l-Iskola.

 Is-Sibt 22 ta’ Settembru : 11.00am Walk for Dementia minn fejn il-Parlament.

 Il-Gabra Specjali ta’ Settembru : Kienet 693.10 Ewro. Nirringrazzjawkom.

CELEBRAZZJONIJIET CENTINARJI U INKURUNAZZJONI TAL-MADONNA

Ġimgħa Katekeżi fuq is-Sagramenti:

L-Erbgha 19 ta’ Settembru: L-Istatwa tkun esposta fil-knisja.

Il-Ġimgħa 21 ta’ Settembru: Is-Sagrament tal-Magħmudija

Is-Sibt 22 ta’ Settembru: Is-Sagrament tal-Ewkaristija
 Fis-7.30pm, l-Abbatini u shabhom se jtellghu ‘Play’ li tfakkar l-Istorja tal-Knisja u l-Parrocca fl-okkazjoni tac-Centinarju.

Il-Ħadd 23 ta’ Settembru: Is-Sagrament tal-Qrar

It-Tnejn 24 ta’ Settembru: Is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof

It-Tlieta 25 ta’ Settembru: Is-Sagrament taż-Żwieġ

L-Erbgħa 26 ta’ Settembru: Is-Sagrament tal-Ordni Sagri/Il-Hajja
Konsagrata

Il-Ħamis 27 ta’ Settembru: Is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda

Il-Kummissjoni Festi tavza :
a) Lil Helpers li jqassmu fit-toroq biex jigbru l-envelops tal-gbir b’risq l-avveniment tal-Inkurunazzjoni. Il-ktieb kommemorattiv jibda jitqassam mis-17 ta’ Settembru, bieb bieb.
b) Raffle fuq iz-zuntier u bejgh ta’ gadgets. Posters b’xejn biex jitwahhlu mat-
twieqi u galleriji. Donazzjonijiet jigu accettati.

c) Ikla kbira fit-Triq Carmel, quddiem il-kunvent nhar il-Gimgha 21 ta’ Settembru. Prezz €15 . Ikel u xorb. Tfal taht 12-il sena b’xejn. Qliegh ghal Festi Centinarji.
d) Minflok Bukketti mall-Madonna, tistghu toffru ‘Bukkett ta’ Mhabba’ ghal
prezz ta’ €20, €30 jew €50.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

Mob:  7953 7719.