Jiena r-Raghaj it-Tajjeb.

1. Illum il-Hadd: Mixja Favur il-Hajja bit-tema: “Embrijun wiehed m inna”. Tibda fl-4.00pm minn Kastilja sal-Parlament. Isir Talb ghall-harsien u l-protezzjoni tal-hajja u biex ma tigix imkassbra d-dinjita’ umana u d-drittijiet tal-ulied. L-Isqfijiet ser ikunu prezenti.

Fin-Notice Board tal-Knisja ghamilna xi taghrif dwar dan is-suggett ghax jidher li m’hawnx gharfien morali bi zzejjed u tajjeb.

2. It-Tlieta : 7.00pm L-OFS ser jorganizza “Powerpoint Present ation” minnTony Mahoney dwar “Kristu jhobb il-frott tad-dielja”. Jiltaqhu fis-Sala tal -OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

3. L-Erbgha : Il-Kummissjoni Anzjani se torganizza harga bl-Ikla tal-Ghid. Min hu nteressat ikellem lil xi membru tal-Kumitat. Niltaqghu is-Savoy bus-stop fid-8.50am.

4. Tberik : Din il-gimgha ntemmu t-Tberik. Infakkar li min ghal xi raguni ma berikx, jista’ jikkuntattjana u naghmlu apputament. Grazzi.

5. Il-Kummissjoni Festi tavza:

a. Coffee Morning it-Tlieta 24 t’April fic-Centru Sant’Antnin fl-10.00am. Prezz 12-il Ewro li jinkludi ikel u bingo. Qliegh b’risq il-kunvent.

b. Coffee Morning fl-1 ta’ Mejju fil-Bitha tal-Kazin Sliema fl-10am.

c. Fl-ahhar weekend ta’ April (is-Sibt u l-Hadd) se jingabru l-ahhar envelopes minn Triq Rudolfu bid-donazzjonijiet b’risq il-Bozoz godda Led’s. Din hi l-ahhar gabra. Napprezzaw l-ghajnuna taghkom.

d. Fil-Weekend ta’ Jum l-Omm ser issir Attivita’ fuq iz-Zuntier.

Jinbieghu bukketti tal-fjuri u pjanti . Tistghu tordnawhom minn ghand Brian Vigar jew Fr Clive. Din l-attivita’ ser issir mill-Kummissjoni Festi flimkien mat-Tfal tal-Parrocca.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem.

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

– 7953 7719.