Il-Hamis 6 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgħa għall-Katekisti fil-Uffiċċju Parrokkjali.

It-Tlieta 11 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgħa fil-knisja għall-Genituri li uliedhom sejrin jattendu għall-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna.
NB. Importanti li jattendi xi ħadd mill-ġenituri.

Genituri li ser jirre[istraw lil Uliedhom ghal Katekizmu : Jaraw l-Avviz fin-Notice Board.

Inhargu regolamenti godda minhabba l-gbir u l-hazna tad-Data.

Il-Kandidati li f’Novembru ser jircievu l-Grizma tal-Isqof : Jibdew jattendu l-Laqg]at ta’ preparazzjoni mall-Pre-Teens nhar ta’ Erbgha mill-5.00pm sas-6.30pm ma Ms Laferla.

Il-Hadd 16 ta’ Settembru : 9.30am Isir it-Tberik tal-Basktijiet u Ghalliema fil-bidu tas-sena skolastika.

Il-Festa t-Tajba : Lill-Kappillan u l-Parruccani ta’ San Girgor.

CELEBRAZZJONIJIET CENTINARJI U INKURUNAZZJONI TAL-MADONNA

Ġimgħa Katekeżi fuq is-Sagramenti:
L-Erbgha 19 ta’ Settembru L-Istatwa tkun esposta fil-knisja
Il-Ġimgħa 21 ta’ Settembru Is-Sagrament tal-Magħmudija
Is-Sibt 22 ta’ Settembru Is-Sagrament tal-Ewkaristija

Fis-7.30pm, l-Abbatini u shabhom se jtellghu ‘Play’ li tfakkar l-Istorja tal-Knisja u l-Parrocca fl-okkazjoni tac-Centinarju.

Il-Ħadd 23 ta’ Settembru Is-Sagrament tal-Qrar
It-Tnejn 24 ta’ Settembru Is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof
It-Tlieta 25 ta’ Settembru Is-Sagrament taż-Żwieġ
L-Erbgħa 26 ta’ Settembru Is-Sagrament tal-Ordni Sagri/Il-Hajja Konsagrata
Il-Ħamis 27 ta’ Settembru Is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda

Il-Kummissjoni Festi tavza : Fuq z zuntier qed issir ‘Raffle’ b’risq l Festi Centinarji kif wkoll jinbieghu xi gadgets. U qed jitqasmu Posters b’xejn biex nwahhluhom fit twieqi.
NB. Min jixtieq jerfa’ fil-Vara : Javvicina lil Gwardjan jew lil Fra Lorrie ofm

Il-Mulej jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm Kappillan

Mob: 7953
7719.