Mara, il-Fidi tieghek hi kbira!

1. Laqgha mall-Katekisti: Nhar l-Erbg]a 23 ta’ Awwissu fis-7.30pm fejn l-Ufficcju tal-Kappillan biex infasslu l-Programm tal-Katekizmu tat-Tfal.

2. L-Ewwel Quddiesa Solenni ta’ Fr Clive Camilleri : Nhar il-Gimg]a 25 ta’ Awwissu fis-6.30pm St Helena, B’Kara. Nakkumpanjawh bit-talb taghna.

3. Gurnata Ghawdex, it-Tlieta, 29 ta’ Awwissu : Tluq fit-7.45am mis-Savoy Terminus. Quddiesa ta’ Pinu, ic-Citadella u Marsalforn. Prezz: 25 Ewro bl-ikel u transport. Vapur mhux inkluz. Ikkuntattjaw lil Brian Vigar.

4. Gurnata GHawdex, il-Gimg]a, 1 ta’ Settembru: 7.15am – 8.30pm. Bookings sal-ahhar t’Awwissu ghand Rita Mifsud.

5. Water Games ghat-Tfal nhar is-Sibt, 2 ta’ Settembru: Prezz: 10 Ewro ghal loghob, snack u candy floss. Organizzata mill-Kummissjoni Festi. Qliegh ghat-Tfal u l-Abbatini tal-Parrocca ghall-attivitajiet taghhom u jinxtrawlhom ir-rigali.
Biljetti: Fr Clive jew Brian Vigar.

6. Il-Pussess tal-Kappillan huwa Festa tal-Parrocca kollha: Kulhadd hu mistieden nhar il-Hadd, 3 ta’ Settembru fid-9.00am jasal l-Arcisqof. 9.30am il-Quddiesa. Napprezza jekk iggibu WERRAQ mill-gonna taghkom biex inzejjnu l-Artal (mhux aktar tard mill-ahhar t’Awwissu). Nirringrazzjakom u Narakom.

7. Inhollqu 2 postijiet ghal Gita/Pellegrinagg ta’ Fatima, Portugal u Madrid: Min hu nteressat, ikellem lil Kappillan.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Amministratur Parrokkjali
7953 7719.