Nitolbu ghall-Vokazzjonijiet Frangiskani.

L-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra biex Niftakru fihom.

1. Attivitajiet ghat-Tfal fic-Centru St Antnin: Il-Gimgha u s-Sibt ma’ Rita u Raelene Mifsud.
Araw il-Programm fin-Notice Board.

2. Assemblea Djocesana nhar il-Gimgha u s-Sibt, 24 u 25 ta’ Novembru: Fil-Katekumenju tal-Mosta. Bit-tema “L-Evangelizzazzjoni u d-Djakonija’’.

3. Festa ta’ Kristu Re nhar il-Hadd 26 ta’ Novembru: Fil-Knisja Parrokkjali ta’ Sta Venera. 5.00pm Talb tas-Salmi u Diskors tal-Arcisqof. 6.30pm Quddiesa.

4. Preparazzjoni ghas-Sagrament tal-Grizma:
a. Is-Sibt, 25 ta’ Novembru: 9.30am – 12.00pm. Seminar ghal Kandidati tal-Grizma fl-Iskola St Francis, Tas-Sliema.
b. Il-Gimgha, 1 ta’ Dicembru: 7.30pm Prova tac-cerimonja fil-Knisja.
c. Il-Hadd, 3 ta’ Dicembru: 9.30am Sagrament tal-Grizma tal-Isqof.
d. Il-Parrini li ma joqghodux fil-Parrocca taghna: Gentilment igibu permess minghand il-Kappillan tal-Parrocca taghhom.

5. Programm Avvent 2017:
Il-Ħadd 3 ta’ Diċembru. Griżma tal-Isqof lil 13–il Adolexxent. Isir ukoll ic-Censiment.
Il-Ħadd 10 ta’ Diċembru. Tberik tal-Girlanda tal-Avvent li jipreparaw it-tfal id-dar.
Il-Ħadd 17 ta’ Diċembru. Tberik tat-Tfal u Trabi fil-Ġuf.
Il-Ħadd 24 ta’ Diċembru. Tberik tal-Bambini li jġibu it-Tfal u Kbar magħhom mid-dar.

6. Is-Sibt, 9 ta’ Dicembru: 9.00am – 11.00am, Maratona tal-loghob tal-Isnooker fic-Centru St Antnin. U Bingo fis-7.30pm organizzat mill-Grupp tal-Billiard u l-Kummissjoni Festi b’Risq Puttinu Cares. Min jixtieq jiehu sehem araw d-dettalji fin-Notice Board tal-Knisja.

7. Kumitat tal-Festa javza :
Nhar il-Gimgha 24 ta Novembru: Coffee Morning fic-Centru Sant Antnin fl-10 am. Prezz € 12 bl-ikel u l-loghob tal-Bingo. Il-Qliegh jmur ghal kunvent. Bookings Brian Vigar
Nhar is-Sibt 25 u l-Hadd 26 ta Novembru: Christmas Bonanza sale gewwa l-kazin faccata tal knisja
bejn 8am u 8pm. Hafna affarijiet ghal bejgh relatati mal-Milied kif wkoll ‘groceries’.
Diaries tal-Festa tas-Sena 2018: Jinbieghu fuq iz-zuntier bil-Prezz ta’ € 6.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

7953 7719