“Let Go, Let God’’ il-Motto tal-Parrocca

1. Maghmudijiet: Isiru l-ahhar Sibt ta’ kull xahar fil-quddiesa tal-5.00pm.
a) Tithalla fid-diskrezzjoni tal-Kappillan li ssir hin iehor ghal ragunijiet
partikulari.
b) Fra Lorrie gentilment offra li jibda jiltaqa’ mal-genituri u l-Parrini biex jipreparahom ghal Maghmudija.

2. Registrazzjoni tal-Katekizmu 2017-2018:
a) Nhar it-Tnejn mill-5.00 – 7.00pm fl-Ufficcju Parrokkjali ma’ Miss Marianne Bonaci.
b) Infakkarkom li din is-sena ser nergghu nibdew il-Klassi Pre-Precett.
c) Il-Laqgha mal-genituri ser tkun nhar it-Tnejn, 2 ta’ Ottubru fis-7.00pm fejn l-Ufficcju Parrokkjali.
d) Duttrina tibda t-Tnejn 9 t’Ottubru, l-Erbgha 11 t’Ottubru u l-Hamis 12 t’Ottubru.
e) Dettalji jinsabu fin-Notice Boards tal-Knisja.

3. Il-Kummissjoni Djocesana Tfal: Ser torganizza Attivita’ ghat-Tfal.
a) Nhar il-Gimg]a 6 ta’ Ottubru bejn is-6.00pm u 8.00pm.
b) Mixja mid-Dar tal-Kleru, B’Kara mall-Ecc.Tieghu Emeritu Mons. Pawlu Cremona sal-Knisja ta’ Sta Tereza biex niccelebraw ic-Centinarju mid-dehriet ta’ Fatima.

4. Bingo Night nhar il-Hamis, 21 ta’ Settembru fil-Kazin b’Risq il-Missjoni Frangiskana. Hin fis-7.30pm.

Pasta Night: Fl-okkazjoni tal-ftuh tal-Festi Centinarji, fil-bitha tal-Kunvent. Nhar is-Sibt, 30 ta’ Settembru. Prezz 12 Ewro. Tfal taht 12-il sena b’xejn. Se jsir b’risq il-Kunvent. Bookings ghand Brian Vigar.

5. L-Adorazzjoni tal-Ewwel Gimgha tax-Xahar 7.00pm: Nixtieq hafna nissensibilizza lill-Ghaqdiet kollha tal-Parrocca biex jattendu biex nitolbu flimkien ghalmenu darba fix-xahar. Hawnhekk hawn rikkezza ta’ Lajci. Voluntiera li taghtu s-sehem taghkom.

6. Kors ta’ Kana: Se jsir fil-Parrocca taghna minn Jannar sa Marzu, 2018. Applikaw fl-Ufficcju Parrokkjali. Grazzi li koppja Franicis u Anne Cuschieri li jmexxu.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
7953 7719.