L-Ewwel Hadd tar-Randan

1. Zjara Frangiskana : Tibda bil-Mandat tal-Kappillan illum il-Hadd fil-Quddiesa tas-6.30pm. Hija Gimgha ta’ Barka fil-Parrocca taghna.

2. L-Ezercizzi tar-Randan : Mit-Tnejn sal-Gimg]a fid-9.30am minn Fr Raymond Falzon ofm.

3. Il-Kappillan ikompli jiccelebra r-Randan din il-gimgha : Fl-Iskola ta’ St Francis, mat-Tfal tal-Katekizmu 6-8 snin, mall-Pre-Teens u l-Kandidati tal-Grizma, mal-Gharajjes ta’ Kana.

4. It-Tlieta 20 ta’ Frar : 6.30pm Tony Mahoney mill-OFS ser jipprezenta t-2 Parti tal-Powerpoint presentation dwar: “Il-Lizar ta’ Kristu”, hdejn l-Uffixxju tal-Kappillan. Kulhadd hu mistieden.

5. Abbatini: Ser jergghu jorganizzaw Pageant tal-Gimgha l-Kbira, is-Sibt 24 ta’ Marzu wara l-quddies tas-6:30. Il-prezenza taghna theggighom f’dawn l-inizzjattivi.

6. Il-Praesidium “Sultana tal-Qalb ta’ Gesu” tal-Legjun ta’ Marija : Iheggeg iktar nies biex jissiehbu fil-Legjun. Ikollhom xoghol fil-Parrocca b]al zjajjar lil morda, etc. Il-laqgha ssir nhar ta’ Tlieta fid-9.00 am hdejn l-ufficcju tal-Kapillan.

7. Nawguraw lis-Seminarista Matthew Pulis : U nzommu lis-Seminaristi fit-Talb.

8. Il-Fondazzjoni Manutenzjoni Knisja u Kunvent : Tirringrazzja lil min qed jaghti sehmu fil-gbir tal-fondi mehtiega. Tavza li dalwaqt se jibda x-xoghol tar-Restawr tal-Orgni tal-Parrocca u t-Twaqqiegh ta’ Kamra kkundannata fuq il-bejt tal-Kunvent.

9. Kummissjoni Festi tavza:
a. Is-Sibt u l-Hadd, 24 u 25 filghodu, il-Membri ser jigbru it-2 Envelop bid-donazzjoni ghal-bdil ta’ bozoz LEDS ta’ Triq Rodolfu. l-Ahhar gabra issir f’April.
b. Fl-okkazzjoni tal-100 Sena bhala Parrocca ser jigi organizzat Pellegrinagg/Tour ghal-Lourdes u Nevers. Dettalji fuq in-notice board . Ikollhom direttur spiritwali u tour leader. Bookings ma’ Brian Vigar.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan
7953 7719.

………………………………………….
ZJARA FRANGISKANA 2018 fil-Parrocca taghna

Tnejn, 19 ta’ Frar
Rue D’Argrns
Viani
Ġanni Bencini
Moroni
Sqaq Sajjan
Parisio (Lejn Viani)
Tonna
Beresford
………………………………………….
Tlieta 20 ta’ Frar
Rodolfu (Kollha)
Manuel Dimech (Kollha)
Freres
San Ġużepp

………………………………………….

Erbgħa 21 ta’ Frar
Xatt
Parisio (Xatt)
Sacro Cuor
Sant’Agata
San Duminku

San Ġjaċintu

………………………………………….
Ħamis 22 ta' Frar
San’Elena
Salvatur
San karlu
Falzon
San Ġakbu
Kent
Leone
Nicolo Isouard

………………………………………….
Ġimgħa 21 ta' Frar
Santa Marija
San Ġwann Battista
San Trofimu
Karmnu
Knisja
Dun Pawl Vella