Il-Bidwi hareg Jizra’ z-zerriegha

1. Nirringrazzjaw lil Ommna Marija, li l-Gwardjan Patri Pawl Galea rega’ fostna mill-gdid wara jiem ta’ kura l-isptar. Jirringrazzja lil kulhadd tat-talb u s-support.

2. Nhar ta’ Hamis: Ikollna l-Adorazzjoni qabel il-Quddiesa tas-6.30pm u l-Lectio Divina fis-7.00pm.

3. Jiena bdejt inkun l-Ufficcju t-Tnejn u l-Erbg]a: Fr Alex qed jghinni nifhem il-procedura tas-Sagramenti u d-Dokumenti. Hinijiet tal-Ufficcju huma l-istess.

Bdejt ukoll niltaqa’ mall-Voluntiera li jaghtu sehem fil-Parrocca. Napprezza li kull min hu nvolut, jaghmel appuntament mieghi. Grazzi lil kull min jaghti sehemu.

4. Attivitajiet fic-Centru Sant Antnin minn Rita u Raelene Mifsud: Taghliem ghaz-zfin, kitarra, hjata matul il-gimg]a. Araw dettalji fin-notice board.
……………………………….

5. Il-Kummissjoni Festa tavza li:

a. Il-Gimgha, 21 ta’ Lulju : Gurnata Kemmuna. Tluq fid-9.00am mix-Xatt ta’ tas-Sliema. Prezz 17-il Ewro.

b. Il-Gimgha, 28 ta’ Lulju : BBQ fil-Bitha tal-Kunvent. Prezz: 12-il Ewro. Hin: 8.30pm.

c. Gurnata Catania fl-20 ta’ Jannar 2018: Baqa’ l-ahhar 20 post. Ikkuntattjaw lil Brian Vigar.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Amministratur Parrokkjali
7953 7719.