“Jiena Maghkom Dejjem’’ il-Logo Gdid tal-Parrocca

FESTA TA’ MISSIERNA SAN FRANGISK PATRUN TAL-AMBJENT

1. Is-Sibt, 14 ta’ Ottubru: 7.15pm Purcissjoni bl-Istatwa ta San Fran[isk.
Il-Hadd, 11.00am Quddiesa fuq iz-zuntier u Tberik tal-Annimali. Fis-1.00pm Ikla l-Kazin Banda Sliema. 6.30pm Quddies minn Fr Ramon Farrugia ofm.

2. Il-Hadd, 22 ta’ Ottubru: Gurnata Missjunarja. Il-gabra tmur gHall-Missjoni Pontificja. Min irid jista’ jitfa’ d-donazzjoni fl-envelopes li tircievu d-dar.

3. L-ahhar weekend ta’ Ottubru u l-ewwel weekend ta’ Novembru: Bazaar. Min jixtieq jipprovdi affarijiet cemplu fuq in-no. li hemm fin-Notice Board tal-Knisja.
Din il-gimg]a ssibu qfief mall-bibien tal-Knisja: Qieghdu fihom affarijiet tal-preserves u groceries b’risq il-Bazaar. Please titfghux affarijiet ohra u araw li d-data ma tkunx skadiet! Grazzi.

4. Attivita’ ghat-Tfal ma Rita Mifsud: Il-Ġimgħa, Kitarra u Żfin. U s-Sibt, Card Making u Ħjata għal Kbar. Fiċ-Ċentru Sant Antnin, fid-9.00am – 12.00pm.

5. Fl-1 ta’ Novembru, Solennita’ tal-Qaddisin kollha: 5.00pm Fil-Kon-Kattidral ta’ San Gwann se ssir Quddiesa fl-Gheluq tal-Inkjesta Djocesana dwar il-hajja qaddisa, u l-fama ta’ qdusija tal-Qaddej ta’ Alla, Patri Avertan Fenech, Karmelitan.

6. Il-Kunsill Lokali Sliema ser jorganizza:
a) Serata Gieh tas-Sliema 2017 nhar l-Erbgha, 25 ta’ Ottubru fis-7pm fit-Teatru Salezjan, Sliema. Dhul b’xejn. Biljetti mill-Kunsill. Dak in-nhar il-Kunsil se jidhol f’Gemellagg mal-belt ta’ Bialystok fil-Polonja.
b) U celebrazzjoni marbuta ma’ tas-Sliema, Wirt u Niesha b’Quddiesa fil-Knisja Gesu’ Nazzarenu, is-Sibt, 28 ta’ Ottubru fil-5pm b’cerimonja quddiem il-Monument tal-Gwerra, fix-Xatt tas-Sliema biex insellmu lis-Slimizi li tilfu hajjithom fil-gwerra.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan

7953 7719.