Il-Mulej ghadu Jsejjah Illum

1. Illum il-Hadd 14 ta’ Jannar: Se naghtu Certifikati lil kull min ippartecipa bl-armar tal-Presepju fid-dar u min zejjen it-twieqi tad-djar. Il-Gurija ghazlet it-Tieqa ta’ Joseph Grixti bhala dik l-iktar imzejjna.

2. Il-Gabra Specjali ghal Knisja: Kienet 565.46 ewro. Grazzi tal-generozita’.

3. Fin-Notice Board ghamilt fotokopja tal-Ircevuta ta’ Puttinu Cares: Li f’Dicembru ppre\entajnielhom l-offerta ta’ 800 Ewro li ngabru mill-Maratona tal-Snooker, mill-Bingo u donazzjonijiet ohra. Grazzi lil kull min ikkontribwixxa.

4. Live-in tal-Kappillani: Esperjenza sabiha ta’ 3 ijiem li fiha rajna l-importanza fost iz-zghazagh fil-hajja tal-Parrocca. Irridu naghtuhom post u nafdawhom.

5. Il-Kunsill Pastorali Parrokjali: Ser jiltaqa’ nhar il-Gimgha fis-7.00pm fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Gew maghzula membri godda u nkludejna wkoll iktar zghazagh.

6. Kummissjoni Festi tavza: Nhar it-Tlieta fic-Centru Sant’Antnin ser ssir Laqgha fis-7.15pm g]al dawk li ser jmorru gurnata Catania fl-20 ta Jannar. Infakkruhom li qed jingabru affarijiet ghal bazaar li se jsir fl-ahhar weekend ta’ Jannar. Min ghandu xi affarijiet jista’ jcempel fuq in-numru li hemm fin-notice board jew ikellem lil Brian Vigar.

7. Sliema Day Centre ghall-Anzjani fi Triq Santa Marija: Jiftah mis-7.00am sat-3.15pm. L-Erbgha u l-Gimgha jkun hemm il-Bingo. U quddiesa fl-ewwel Gimg]a tax-xaghar.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
7953 7719.