Alla biss jista’ Jibdilna!

1. Il-Gabra Specjali tal-Gimg]a l-ohra ghal Knisja kienet: 464.64 Ewro. Grazzi.

2. Ili Xahar fostkom: S’issa ltqajt mall-Kullegg tal-Kappillani u l-Arcisqof / mal-Kappillani tal-Unita’ ie. Stella Maris, San Girgor u Karmelitani Balluta / mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali avolja bhalissa jxolji sal-hatra tal-Kappillan, mar-responsabbli mit-Tfal, mill-Abbatini, mill-Pre-Teens, mill-Litur[ija, mill-Fratellanza tas-Sagrament, tal-Katekezi tal-Adulti / ta’ Kana / Grupp ta’ Sta Martha / tal-Kummissjoni Festi u talFondazzjoni tal-Knisja. Fadal ohrajn ma’ min niltaqa’. Prosit u Grazzi lil KULL min hu nvolut.

3. Nhar it-Tlieta, 15 ta’ Awwissu: Festa ta’ Santa Marija. Il-Quddies ta’ nhar it-Tnejn u t-Tlieta huwa bhal tal-Hadd.

4. Laqgha mall-Katekisti: Nhar l-Erbg]a 23 ta’ Awwissu fis-7.30pm fejn l-Ufficcju tal-Kappillan biex infasslu l-Programm tal-Katekizmu tat-Tfal.

5. Gurnata GHawdex, it-Tlieta, 29 ta’ Awwissu: Tluq fit-7.45am mis-Savoy Terminus. Quddiesa ta’ Pinu, ic-Citadella u Marsalforn. Prezz: 25 Ewro bl-ikel u transport. Vapur mhux inkluz.

6. Gurnata Ghawdex, il-Gimg]a, 1 ta’ Settembru: 7.15am – 8.30pm. Formoli ghal booking jingabru minghand Rita Mifsud.

7. Water Games ghat-Tfal nhar is-Sibt, 2 ta’ Settembru: Prezz: 10 Ewro ghal-loghob, snack u candy floss. Organizzata mill-Kummissjoni Festi. Qliegh ghat-Tfal u l-Abbatini tal-Parrocca. Biljetti: Fr Clive jew Brian Vigar.

8. Il-Pussess tal-Kappillan huwa Festa tal-Parrocca kollha : Kulhadd hu mistieden nhar il-Hadd, 3 ta’ Settembru fid-9.00am jasal l-Arcisqof. 9.30am il-Quddiesa. Napprezza jekk iggibu WERRAQ mill-gonna taghkom biex inzejjnu l-
Artal (mhux aktar tard mill-ahhar t’Awwissu). Nirringrazzjakom u Narakom.

9. Inhollqu 2 postijiet ghal Gita/Pellegrinagg ta’ Fatima, Portugal u Madrid: Min hu nteressat, ikellem lil Kappillan.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Amministratur Parrokkjali
7953 7719.