1. Grazzi lil kull min ta sehmu biex gew organizzati: Ic-Censiment u l-Grizma tal-Isqof. U nawguraw lil 14-il Kandidat li rcevew is-Sagrament.

2. Grazzi wkoll lil Grupp tal-Billiard u l-Kummissjoni Festi: tal-Maratona tal-Isnooker u l-Bingo li giet organizzata s-Sibt b’risq Puttinu Cares.

3. Il-Gabra Specjali ghal Knisja: Kienet 515.76 Ewro. Nirringrazzjawkom.

4. Programm Avvent 2017:
a. Ingibu Ponzietti homor: minn din il-gimgha biex inhejju l-Knisja ghall-Milied.
b. Kompetizzjoni tal-Presepji u Armar tat-Twieqi ghall-Milied. Hudu applikazzjoni mill-Ufficcju tal-Kappillan jew mis-Sagristija.
c. Sigra tal-Imhabba: Tistghu tiehdu ‘cracher’ u l-groceries imorru ghall-karita’.
d. Il-Ħadd, 17 ta’ Diċembru, Tberik tat-Tfal u Trabi fil-Ġuf.
e. Il-Ħadd, 24 ta’ Diċembru, Tberik tal-Bambini li jġibu it-Tfal u Kbar magħhom mid-dar.

5. Kummissjoni Festi tavza:
a. Fuq iz-Zuntier qed isir il-bejgh tal-Ponsietta. Min jixtieq jista’ jixtri wahda biex joffriha lil Knisja biex inkomplu nzejnu bihom ghall-Milied.
b. Din il-gimgha ikomplu jqassmu l-Kalendarju 2018 fid-djar. Min ma jkunx id-dar jista’ gentilment iwassal l-envelop lil xi Patri jew ipoggih fis-sassla tal-gbir.
c. Il-Hadd, 17 ta’ Dicembru ser isir Party tal-Milied fil-Kazin ghat-Tfal. Mill-4.00pm sas-6.00pm. Prezz 12-il Ewro li jinkludi kollox. Genitur wiehed jista’ jakkumpanja lit-Tfal.

6. Is-Sibt 16 ta’ Dicembru: Christmas Party g]at-Tfal u l-Familji tag]hom.

7. Is-Sibt 30 ta’ Dicembru: Harga ghal Ghawdex. Bookings ghand Rita Mifsud.

8. It-Tnejn, 1 ta’ Jannar: Id-Dar tal-Providenza bl-appogg ta’ radju Rtk se terga’ tigi organizzata il-Festa ta’ Generozita fid-Dar tal-Providenza. Niftakru fihom ukoll.

Il-Mulej jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan
7953 7719