Novembru jfakkarna fl-gheziez Mejtin taghna

1. It-Tnejn, 6 ta’ Novembru: Pellegrinagg ghac-Cimiterju tal-Addolorata. Tluq fid-9.00am mis-Savoy Bus Stage. 10.00am Quddiesa fil-Kappella u Tberik tal-oqbra tal-Fratellanzi tal-Madonna tas-Sacro Cuor, tas-Sagrament, tal-O.F.S. u tal-Patrijiet. Lura fil-12.15pm. Biljetti 2 ewro minghand Simler jew Simiana.

2. It-Tlieta, 7 ta’ Novembru: 8.30am Harga ghall-Heritage Malta mal-Kunsill Lokali Sliema.

3. L-Erbgha, 8 ta’ Novembru: 7.00pm Laqgha tal-Ushers.

4. Il-Gimgha, 10 ta’ Novembr: 7.00pm Kunsill Pastorali Parrokkjali.

5. It-Tnejn, 13 ta’ Novembru: 9.30am Laqgha tal-Fratellanza tas-S.smu Sagrament fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

6. Il-Gimg]a, 17 ta’ Novembru: 7.30pm Fejn l-Ufficcju tal-Kappillan, Laqgha ghall-Genituri u l-Parrini ta’ dawk li ser jircievu l-Grizma tal-Isqof. Il-Parrini li m’humiex mill-Parrocca taghna ghandhom igibu l-Permess mill-Kappillani taghhom.

7. Niccelebraw ic-Centinarju: Il-Kor u l-Grupp Sta Martha ser izuru lil morda u l-anzjani tal-Parrocca tag]hna li jinsabu f’Homes. Nitolbukom biex tghaddulna l-informazzjoni jekk ghandkom familjari taghkom li qedin f’xi Dar tal-Anzjani.

8. Nitolbu ghall-Vokazzjonijiet Frangiskani s-Sibt 18 u l-Ħadd 19 ta’ Novembru 2017: Din il-Gimgha ssiehbu maghna zewg guvintur. J’Alla jkollna wkoll Vokazzjonijiet mill-Parrocca taghna biex naghtuha rigal f’dan ic-Centinarju. Il-gabra ser tkun b’risq il-ħidma vokazzjonali. Grazzi.

9. Mehtieg Katekist/a: Biex joffri s-servizz f’nuqqas ta’ xi hadd mill-Katekisti taghna.

10. Bazaar: Dan il-weekend fil-Kazin faccata tal-knisja. Il-Hadd il-prezzijiet ikunu kollha rhas peress li tkun l-ahhar gurnata.

11. Bingo: ta’ nhar ta’ Hadd jibda jkun fl-4.00pm. Il-Bingo ta’ nhar ta’ Erbgha jibqa fis-7.30pm
il-kazin. Infakkru li l-qliegh imur ghar-Restawr tal-Ventartali tal-knisja ta’ zmien il-festa.

12. Nhar is-Sibt u l-Hadd, 11 u 12 ta’ Novembru: Borza ta’ San Martin fuq iz-zuntier. Ikun fiha gewz, lewz, qastan u tin!

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan

7953 7719.