Il-Hadd : 6 ta’ Mejju Celebrazzjoni ta’ Jum is-Socjeta’.

9.30am Quddiesa bis-sehem tal-Bandisti alljevi tal-Banda Cittadina “Sliema” bid-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro Lesley Tabone u l-Kor
tal-Parrocca u l-Kantanta Karine Caruana.
Wara niltaqghu fis-Sala tal-Kultura tas-Socjeta’ Filarmonika “Sliema” u jsiru diversi prezentazzjonijiet.
Tigi wkoll moghtija t-Trofew Cardenio Botti (mahduma mis-Sur Ronald Pisani) lill-Bandist tas-Sena. U jinghata wkoll it-Trofew Gieh is-Socjeta’.

It-Tlieta :

Festa tal-Madonna ta’ Pompei. 11.00am Ruzarju. 11.30am Quddiesa, Supplika u Barka Ewkaristika.

7.00pm Tahdita pubblika minn Peter Darmanin, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan bit-tema: “Il-lazz taz-zarbub ahjar minni!” Kulhadd mistieden.

7.15pm Laqgha tal-LGBTIQ fl-Ufficcju tal-Kappillan

L-Erbgha : Jibdew l-Erbghat tal-Madonna.

Il-Gimgha: 7.15pm Kunsill Pastorali Parrokkjali fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

Is-Sibt : 9.00am sal-11.30am Seminar ghat-Tfal tal-Ewwel Tqarbina ghand is-Sorijiet Frangiskani.

Il-Hadd: Ghal okkazjoni ta’ Jum l-Omm, il-Kummissjoni Festi ser torganizza bejgh ta’ bukketti tal-fjuri u pjanti fuq iz-Zuntier tal-Knisja.

Pellegrinagg ta’ Pinu: L-Erbgha 30 ta’ Mejju organizzat mill-Parrocci ta’ tas-Sliema u l- Balluta. Tluq fis-7.30am. Quddiesa ta’ Pinu. Prezz 20 Euro li jinkludi transport u ikel. Biljetti jinkisbu minghand Simler, Simiana u s-Sagristija.

Missjoni : Jeremy Mifsud jirringrazzja lil kulhadd tad-donazzjonijiet li taw sa issa ghal Missjoni li ammontaw ghal €536.30. Rigal xieraq lil Parrocca ghac-Centinarju. Grazzi f’isem dawk li ser jibbenefikaw.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
7953 7719.