Inkunu Preparati ghax Jum il-Mulej ghad Jasal.

1. Il-Gabra Specjali ghal Knisja: Kienet Ewro 543.14

2. Gimg]a Irtir f’Porziuncola: Ghall-Kappillan u whud mill-Patrijiet ta’ din il-fraternita’.

3. Attivitajiet ghat-Tfal fic-Centru St Antnin: Il-Gimg]a 10 ta’ Novembru, f’4.30pm Kitarra u zfin. Is-Sibt 11 ta’ Novembru, fid-9.00am Card Making ma Rita Mifsud.

4. It-Tnejn, 13 ta’ Novembru: 9.30am Laqgha tal-Fratellanza tas-S.smu Sagrament fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

5. Preparazzjoni ghas-Sagrament tal-Grizma:

o Il-Gimg]a, 17 ta’ Novembru: 7.30pm Fejn l-Ufficcju tal-Kappillan, Laqgha ghall-Genituri/Kustodi u l-Parrini ta’ dawk li ser jircievu l-Grizma tal-Isqof. Il-Parrini li m’humiex mill-Parrocca taghna ghandhom igibu l-Permess mill-Kappillani tag]hom.
o Is-Sibt, 25 ta’ Novembru: 9.30am – 12.00pm Seminar ghal Kandidati tal-Grizma fl-Iskola St Francis, tas-Sliema.
o Il-Gimg]a, 1 ta’ Dicembru: 7.30pm Prova tac-Cerimonja fil-Knisja.
o Il-Hadd, 3 ta’ Dicembru: 9.30am Sagrament tal-Grizma tal-Isqof.
o Il-Parrini li ma joqghodux fil-Parrocca taghna: Gentilment igibu Permess minghand il-Kappillan tal-Parrocca taghhom.

6. Jum il-Vokazzjonijiet Frangiskani: Is-Sibt 18 ta’ Novembru fis-6.00pm, it-Tfal huma mistiedna ghal Mument ta’ Talb u Quddiesa, u attivita’ socjali fic-Centru Parrokkjali. Il-Ħadd 19 ta’ Novembru 2017 fil-knisja taghna nitolbu ghal Vokazzjonijiet u l-gabra tmur ghal formazzjoni taghhom.

7. Nhar is-Sibt u l-Hadd, 11 u 12 ta’ Novembru: Bejgh ta’ Gewz, Lewz, Qastan, Tin u l-Boros ta’ San Martin. Is-Sibt 5.00pm – 7.30pm. Il-Hadd 7.00am -12.00pm fuq iz-zuntier.

8. Is-Sibt, 9 ta’ Dicembru: 9.00am – 11.00am Maratona tal-loghob tal-Isnooker fic-Centru Sant Antnin. U Bingo fis-7.30pm organizzata mill-Grupp tal-Billiard u l-Kummissjoni Festi b’Risq Puttinu Cares. Min jixtieq jiehu sehem araw d-dettalji fin-Notice Board tal-Knisja.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan

7953 7719