Programm tal-Milied 2018

1. Ghada l-Hadd 23 ta’ Dicembru : 9.30am Tberik tal-Bambini. 10.30am Purcissjoni bil-Bambin mat-Tfal li tintemm b’party fic-Centru.

2. It-Tnejn 24 ta’ Dicembru : Lejliet il-Milied

Fl-4.30pm Ruzarju. 5.00pm Quddiesa. 6.00pm Ruzarju. 6.30pm Quddiesa tal-Vgili bil-Ghasar tal-Milied. 11.00pm Velja mill-Abbatini u shabhom li fiha ser itellghu Play bl-isem “Dawl tal-Milied”. 12.00am Purcissjoni bil- Bambin, Glorja, Priedka tat-Tifel u l-Quddiesa.

 3. It-Tlieta 25 ta’ Dicembru : Jum il-Milied. Quddies bhal-Hadd.

 4. Is-Sibt 29 ta’ Dicembru : Bidu tal-Kwaranturi

Fid-9.00am Quddiesa. 9.30am Tifhir ta’ Sbieh il-Jum u Espozizzjoni tas-Sagrament.

11.30am Talb ta’ Nofs il-Jum u Ripozizzjoni. 5.00pm. Quddiesa. 6.00pm Ruzarju u Celebrazzjoni Ewkaristika. 6.30pm Quddiesa bl-Ghasar.

5. Il-Hadd 30 ta’ Dicembru : Kwaranturi

Fil-ghodu quddies bhas-soltu. 5.30pm Espozizzjoni ta’ Gesu’ Ewkaristija. 6.00pm Ruzarju u Celebrazzjoni Ewkaristika. 6.30pm Quddiesa bl-Ghasar.

 6. It-Tnejn 31 ta’ Dicembru : Kwaranturi u l-Ahhar tas-Sena

 Fis-6.30am, 7.30am u 9.00am Quddies. 9.30am Tifhir ta’ Sbieh il-Jum u Espozizzjoni ta’ Gesu’ Ewkaristija. 11.30am Talb ta’ Nofs il-Jum u Ripozizzjoni.

Fl-4.30pm Ruzarju. 5.00pm Quddiesa. 6.00pm L-I Ghasar tas-Solennita’ ta’ Marija Omm Alla. 6.30pm Quddiesa bil-Kant tat-Te Deum u Celebrazzjoni Ewkaristika.

7. It-Tlieta 1 ta’ Jannar : Marija Omm Alla u Jum il-Paci. Quddies bhal Hadd.

8. HospiceMalta : Jirringrazzjawna tad-donazzjonijiet ta’ 518.58 Ewro li tajnihom.

9. Festa ta’ Generozita’ : B’risq id-Dar tal-Providenza nhar l-1 ta’ Jannar 2019.

10. Il-Gimgha d-diehla l-Ufficcju Parrokkjali jkun Maghluq : Minhabba l-Festi tal-Milied.

F’kaz ta’ urgenza kkuntattjaw lil Kappillan.

11. Il-Kummissjoni Festi tavza :

 Tawgura Milied Hieni u tirringrazzja lil kull min jaghti daqqa t’id fix-xoghol u l-attivitajiet li torganizza u lil kull min jippartecipa.

 Il-Gimgha 28 ta’ Dicembru : Bingo specjali tal-Milied. Jinghata Rigal lil kulhadd kif ukoll Ikel u Xorb. Bingo tal-Erbgha u l-Hadd bhas-soltu.

 Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan Mob:7953 7719.