Timeline

110 of 211 items

Tiddubitaw qatt mill-qawwa tat-Talba tar-Ruzarju – Peter Darmanin ofs

by Administrator

Gheziez huti Frangiskan Iz-zmien ghaddej u ma jistenna lil hadd. Illum inkantaw ta’ l-ahhar l-innu tant sabih, miktub mill-Poeta Nazzjonali, Dun Karm Psaila: Fil-Hlewwa ta’ Mejju”. Hmistax ohra tkun l-ahhar laqgha taghna fis-Santwarju qabel il-vaganzi tas-sajf. Madanakollu, il-messaggi ta’ kull nhar ta’ Tlieta jibqghu ghaddejjin ukoll matul il-vaganzi tas-sajf, halli b’mod virtwali nibqghu nduqu “Il-Hlewwa […]

Ir-Rabta ta’ Marija max-xahar ta’ Mejju – Cecilia Attard ofs

by Administrator

Gheziez Huti fi Kristu u San Frangisk,    IR-RABTA TA’ MARIJA MAX-XAHAR TA’ MEJJU   Hu difficli tghid ezatt ghaliex ix-xahar ta’ Mejju hu assocjat ma’ Ommna Marija.  Tradizzjonalment, Mejju  m’ghandux festa maggura Marjana marbuta mieghu, bhal, per ezempju, Awwissu u Dicembru.  Huwa biss wara r-riforma liturgika ta’ l-1969 illi l-festa tal-Visitazzjoni bdiet tigi ccelebrata […]

Ma nintilfux f’dak biss li hu spettakulari – Pauluine Darmanin ofs

by Administrator

Joshua Bell huwa vjolinista pjuttost zaghzugh, ta’ fama internazzjonali. Il-kuncerti li jaghti  jkunu bbukkjati minn hafna qabel u trid thallas sew ghal biljett biex tattendi! B’mod legger is-surmast ta’ l-orkestra, flimkien ma hbieb ohra, kienu qed jiddiskutu x’jigbed lin-nies ghal kuncerti ta’ Bell u kemm verament dawn japprezzaw il-kapacita singulari tieghu. Waslu biex organizzaw esperiment. […]

Innu li jidhollok f’qalbek – Tony Mahoney ofs

by Administrator

INNU LI JIDĦOLLOK F’QALBEK Innu li, temmen jew ma temminx, jidħollok f’qalbek, imisshielek u jimlihielek bit-tama, bil-paċi u bil-ferħ ġewwieni. Timtela’ bil-ferħ ta’ Kristu, bil-ferħ tat-tfal ċkejknin. Dan huwa l-Innu li kulħadd ikantah, ‘Fil-ħlewwa ta’ Mejju’. Dan huwa kapolavur  tal-poeta nazzjonali, Dun Karm Psaila. Bil-mużika tas-surmast Giuseppe Caruana, tħoss dan l-Innu jinfiltralek qalbek. U tieħu […]

Il-Festa ta’ San Guzepp – Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

Il-Festa ta’ San Ġużepp ĦaddiemIl-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, iċċelebrata nhar il-Ħadd li għadda fl-1 ta’ Mejju, twaqqfetmill-Papa Piju XII fl-1955 biex nonoraw lil San Ġużepp u biex niċċelebraw l-impenn tal-KnisjaKattolika għad-dinjità tax-xogħol. Id-data tagħha ntgħażlet biex tagħti sinifikat Nisrani lill-Ewwel ta’ Mejju, jum iddedikat lill-ħaddiema kollha. Din il-festa tenfasizza d-dinjità tal-ħaddiem kif ukoll li […]

It-Torri ta’ Babel u l-konfuzzjoni – Cecilia Attard ofs

by Administrator

Gheziez Huti Frangiskani,   IT-TORRI TA’ BABEL U L-KONFUZZJONI   Fil-Genesi (Kapitlu 11) insiebu r-rakkont tal-grajja tat-Torri ta’ Babel. Fih naraw kif il-bniedem minn dejjem kibritlu rasu u ried jilhaq is-sema b’idejh.   Din il-grajja tohodna lura ghar-rakkont tad-Duluvju. Wara d-duluvju Alla ghamel patt gdid mal-holqien fi zmien Noe. Noe u familtu hargu mill-Arka, u […]

Il-Ħolqien: In-Natura u l-Bniedem – Brigitte Attard ofs

by Administrator

Il-Ħolqien: In-Natura u l-Bniedem Fi żmien ir-Rebbiegħa nibdew ninnotaw ir-riġenerazzjoni tan-natura. Mil- bidu taż-żmienijiet in-natura kienet post is-sbuħija, is-serħan u ir-riġenerazzjoni. Fil-Ġenesi nsibu li Alla ħalaq id-dinja fl-ordni u fl-armonia.  Alla jinsab fiċ-ċentru ta’ din l-armonija bejn il-ħolqien, u r-rispett u r-responsabiltà tal-umanità għall-ħolqien.  Id-dnub ikisser din l-armonija għaliex il-bżonnijiet immedjati tal-bniedem jieħdu preċedenza fuq […]

L-itwal gimgha fil-Liturgiga tal-Knisja – Peter Darmanin ofs

by Administrator

Gheziez huti Frangiskani, Ninsabu fil-Gimgha Mqaddsa. L-itwal gimgha fil-Liturgija tal-Knisja.Illum nistedinkom timmeditaw u tirriflettu fuq l-akbar sagrifiċċju ta’ mħabba li qatt sar matul il-medda taz-zminienijiet, dak li sar minn Sidna u Salvatur tagħna Ġesù Kristu: Għalik, Għalija, għall-Umanità kollha; b’hekk jirnexxilna nifhmu t-tifsira vera ta’ din iċ-ċelebrazzjoni fi ħdan il-poplu ta’ Alla.Fil-Kelma tal-Mulej insibu b’mod […]

Il-Hmar u z-Zunnerija – Joe Debono ofs

by Administrator

Darba wahda qrajt din l-istorja u forsi anke intkom gie li smajtuha jew qrajtuha: Il-hmar u z-zunnerija Mela kien hemm bidwi xwejjah li l-uniku mezz li kellu biex igorr it-tabijiet li kien ikollu kien naqra ta’ hmar.   Imma dan l-imbierek ta’ hmar dahhalha f’rasu li ma jimxix aktar u ma riedx jaghti pass ‘l quddiem.   […]

Il-Minestra u l-Madonna – Tony Mahoney ofs

by Administrator

IL-MINESTRA U L-MADONNA Ma nagħtikomx tort li tgħidu, ‘xgħandha x’taqsam il-Madonna mal-minestra?’ Nimmaġina li Marija kienet issajjar xi tip ta’ kawlata, jew minestra bil-ħaxix. Iżda l-ħsieb tiegħi jmur ‘l bogħod aktar mill-minestra. Insaqsi mistoqsija, li forsi ġieli għaddiet minn moħħkom: Huwa sewwa li nitlob waqt li qed insajjar? Waqt li nkun passiġġata? Waqt li qed […]