Prayers

1119 of 19 items

Healing Prayer by Saint Padre Pio

by Administrator

Healing Prayer Lord Jesus, through the power of the Holy Spirit, go back into my memory as I sleep. Every hurt that has ever been done to me, heal that hurt. Every hurt that I have ever caused another person, heal that hurt. All the relationships that have been damaged in my whole life that […]

A prayer of Adoration

by Administrator

My Lord and my God, When I take time from my busy schedule and hectic routine to contemplate the beauty of all that you have created, I find it calls me ever closer to you. When I study your Word, it draws me in and invites me to learn more of the wonder of You. […]

It-Talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Ħniena (2015-2016)

by Administrator

(Pope Francis’s prayer for the Jubilee of Mercy (2015-2016) – in Maltese) It-Talba tal-Gublew bil-Malti, fuq is-sit tal-Ġublew tal-Vatikan http://www.im.va/content/dam/gdm/documenti/PDFpreghiere/Preghiera%20-%20MALTESE.pdf Mulej Ġesù Kristu, int li għallimtna nħennu bħalma ħanin hu Missierna tas-Sema, u għidtilna li min jara lilek jara lilu: urina wiċċek u nkunu salvi. Ħarstek mimlija mħabba ħelset lil Żakkew u ’l Mattew mill-jasar tal-flus; […]

“Mhux kull min jgħidli, ‘Mulej, Mulej’, jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet…

by Administrator

  Ġesu qal lid-dixxipli: “Mhux kull min jgħidli, ‘Mulej, Mulej’, jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet! “Għalhekk, kull min jisma’ dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jixbah lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, […]

A prayer of Adoration

by Administrator

My Lord and my God, When I take time from my busy schedule and hectic routine to contemplate the beauty of all that you have created, I find it calls me ever closer to you. When I study your Word, it draws me in and invites me to learn more of the wonder of You. […]

Talba ta’ Filgħaxija

by Administrator

Radd tas-Salib.. Missierna.. Sliema..Glorja… Mulejja, nadurak u nħobbok b’qalbi kollha, Mulejja, niżżik ħajr li żammejtni ħaj matul dan il-jum. Mulej, aħfirli dnubieti u ilqa’ l-għemil tajjeb li għamilt f’dan il-jum, Mulejja, ħarisni ma’ tul dan il-lejl u żommni fil-grazzja tiegħek. Marija, li dħalt fid-dinja mingħajr tebgħa, aqlagħli l-grazzja li noħroġ minnha mingħajr ħtija. Ġesu, Ġużeppi, […]

Offerta ta’ Kuljum

by Administrator

Ħelu Missier ta’ l-Imbierek Ġesu Kristu, Sinjur u Imgħallem tiegħi, lilek noffri flimkien mal-pjagi divini tiegħu, kulma nagħmel u kulma nbati l-lum, sabiex nagħrfek b’Alla wieħed u b’Ħallieq tiegħi: biex nirringrazzjak għall-imħabba tiegħek lejna: sabiex lilek, Sinjur ġust u qaddis, jien nipplaka lejja, imsejken midneb, u biex mit-teżori tiegħek niġbed għalija u għall-proxxmu tiegħi d-doni […]

Talba ta’ Filgħodu

by Administrator

Talba ta’ Filgħodu Radd tas-Salib, Missierna, Sliema, Glorja… Mulejja, nadurak u nagħrfek b’Sid tiegħi u b’Sid il-ħlejjaq kollha. Mulejja, niżżik ħajr li ħlaqtni, għamiltni nisrani u żammejtni ħaj s’issa. Mulejja, agħtini l-grazzji li neħtieg: Fuq kollox, żommni bogħod mid-dnub, u dejjem fil-grazzja tiegħek. Marija Santissima, kun int l-Omm tiegħi; Anġlu li tħarisni, Qaddisin proteturi tiegħi: […]