Avviżi tal-Parroċċa

1120 of 181 items

AVVIZ IMPORTANTI

by Administrator

  Sena Kateketika 2018-2019 Genituri li din is-sena wliedhom ser jattendu l-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna. Dalwaqt inħabbar Dati Importanti rigward Laqgħat għall-genituri. Kif ukoll Dati u hinijiet tar-Reġistrazzjoni tat-Tfal. Minhabba li f’Mejju 2018 dahlu fis-sehh Regolamenti godda Dwar il- gbir u l-hazna tad-Data (GDPD – General Decree on the Protection of Data – 2018) Ir-Registrazzjoni […]

IL-21 HADD TAS-SENA B – 19 TA’ AWWISSU, 2018

by Administrator

Il-Fidi hija Rigal t’Alla l-Missier! 1. Il-Kappillan jirringrazzja lil Mulej u lis-Sultana Taghna : Li ta l-grazzja li mama’ harget mill-isptar wara z-zmien kritiku li kienet fih. Grazzi mill-qalb lil kull min ta s-support f’dan iz-zmien. Il-Kappillan jerga’ jibda jkompli bl-impenji tieghu u jkun ukoll fl-Ufficcju Parrokkjali minn nhar it-Tnejn. 2. Il-Kandidati li f’Novembru ser […]

L-20 HADD TAS-SENA B – 19 TA’ AWWISSU, 2018

by Administrator

Fejn hemm il-qalb, imorru r-riglejn !! 1. Il-Kappillan jirringrazzja lil kullhadd tas-support f’dan iz-zmien li l-mama’ tinsab l-isptar : Xi hadd mill-Vicijiet ikun fl-Ufficcju Parrokkjali fl-assenza tieghu. Grazzi wkoll lil lajci li qed jaghtu l-ghajnuna fl-Ufficcju. Il-Kappillan jista’ jigi kkuntattjat b’sms jew email, ecc. 2. Celebrazzjonijiet f’gheluq il-100 Sena mit-Twaqqif tal-Parrocca u l-Inkurunazzjoni. Napprezzaw kull […]

IT-19-IL HADD TAS-SENA B – 12 TA’ AWWISSU, 2018

by Administrator

Gesu’ huwa s-Sigriet biex takwista l-Hajja Eterna! 1. L-Avvizi mportanti dwar il-Ligi tad-Data Protection : Jinsabu fin-Notice Board ghal min hu nteressat li jaghtihom titwila tajba. 2. Din il-Gimgha tigi ccelebrata l-Festa ta’ Sta Marija : Ghalhekk nhar it-Tlieta u l- Erbgha, il-Quddies ikun bhal dak tas-Sibt u l-Hadd. Obbligu tal-quddies. 3. Novena tal-Madonna : […]

AVVIZ IMPORTANTI HAFNA – Dwar il-Ligi tad-Data Protection u Firem mitluba.

by Administrator

Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh din il-Ligi. Il-Ligi l-gdida tad-Data Protection titlob : a. Li ghal kull Certifikat, Formola jew Passaport, ecc, iridu jidhru l-Individwi personalment u jiffirmaw quddiem ix-Xhud. Igiffieri hadd ma’ jista’ jigi f’isem haddiehor. b. Trid ukoll dejjem tigi prezentata l-I.D.Card tal-persuna. Il-Kappillan ma jistax jiffirma Passaporti ta’ tfal taht it-18-il […]

IT-18-IL HADD TAS-SENA B – 5 TA’ AWWISSU, 2018

by Administrator

Gesu’ biss jaqta’ l-guh u l-ghatx taghna! 1. Inzommu fit-Talb taghna lil Mons. Joseph Galea-Curmi: Li llum s-Sibt, 4 t’Awwissu gie kkonsagrat Isqof Awziljarju gdid ta’ Malta. 2. Infakkar li l-Ufficcju Parrokkjali ghandu l-hinijiet tieghu : Meta l-Kappillan ma jkunx l-Ufficcju ghal xi raguni bhal l-Ewwel Erbgha tax-Xahar ghax il-Kappillani jkollhom il-Laqgha mall-Arcisqof, ir-Responsabilta’ taqa’ […]

IS-17-IL HADD TAS-SENA B – 29 TA’ LULJU, 2018

by Administrator

Gesu’ jitma’ lill-poplu tieghU! 1. L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Mons. Joseph Galea-Curmi: Is-Sibt, 4 t’Awwissu fis-7.00, Fil-Katidral tal-Imdina. Il-Gimgha, 3 ta’ Awwissu fis-7.30pm ser issir Velja ta’ Talb fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Guzepp Haddiem, B’Kara. Kulhadd hu mistieden. 2. Merhba lil Fr Sandro Overend OFM fil-Fraterita’ taghna tas-Sacro Cuor : Issa rritorna lura minn Ruma wara […]

IS-16-IL HADD TAS-SENA B – 22 TA’ LULJU, 2018

by Administrator

Alla Jkellimna Meta Nisktu Ahna! 1. Infakkrukom dwar : Il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ Certifikati. U wkoll dwar id-Decenza fl-Ilbies fil-granet shan tas-Sajf. 2. Festa ta’ Santa Klara fil-Monasteru ta’ San Giljan : Nhar is-Sibt 11 ta’ Awwissu 2018. Il-Parrocca ser torganizza transport. Tluq mis-Savoy Bus Stop fil-5.30pm. Nattendu ghal Quddiesa Koncelebrata tal-Festa ma’ […]

AVVIZ MILL-KAPPILLAN – FR PAUL ATTARD OFM

by Administrator

Dwar il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ certifikati. Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh din il-Ligi. Fl-Arkivji tal-Parrocca inzommu Informazzjoni fuq is-Sagramenti. Kemm il darba nigu mitluba nohorgu Informazzjoni ghall-iskop ta’ certifikati ta’ maghmudija, ecc. Ghaldaqstant, b’Effett Immedjat… Hru[ ta’ certifikati jinghataw BISS lil Persuna Mnizzla fic-certifikat. F’kaz ta’ Minuri, ic-certifikat jingabar mill-Genituri jew Kustodji […]

IL-15-IL HADD TAS-SENA B – 15 TA’ LULJU, 2018

by Administrator

  Ilkoll Imsejjha biex inkunu Profeti fi zmienna! 1. Il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ certifikati:  Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh il-Ligi tad-Data Protection.  Kif tafu, fl-Arkivji tal-Parrocca, inzommu informazzjoni fuq is-sagramenti u kultant nigu mitluba nohorgu din l-informazzjoni ghall-iskop ta’ certifikati ta’ maghmudija, ecc…. Ghaldaqstant b’effett immedjat hrug ta’ certifikati jinghataw […]