Avviżi tal-Parroċċa

1120 of 163 items

IL-HAMES HADD TAL-GHID – 6 TA’ MEJJU, 2018

by Administrator

Il-Hadd : 6 ta’ Mejju Celebrazzjoni ta’ Jum is-Socjeta’. 9.30am Quddiesa bis-sehem tal-Bandisti alljevi tal-Banda Cittadina “Sliema” bid-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro Lesley Tabone u l-Kor tal-Parrocca u l-Kantanta Karine Caruana. Wara niltaqghu fis-Sala tal-Kultura tas-Socjeta’ Filarmonika “Sliema” u jsiru diversi prezentazzjonijiet. Tigi wkoll moghtija t-Trofew Cardenio Botti (mahduma mis-Sur Ronald Pisani) lill-Bandist tas-Sena. U jinghata […]

IR-RABA’ HADD TAL-GHID – 29 TA’ APRIL, 2018

by Administrator

Id-Dielja u l-Frieghi. 1. It-Tlieta : 1 ta’ Mejju hija Festa Pubblika ta’ San Guzepp Haddiem. Il-Quddies ikun bhal fost il-Gimgha. Nawguraw il-festa t-tajba lil haddiemakollha. 7.00pm L-OFS ser jorganizza tahdita minn Joe Gatt dwar “Imxewfuq  il-passi ta’ Frangisku”. Jiltaqhu fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd huwa mistieden jattendi. 2. Il-Gimgha: L-1 Gimgha tax-Xahar. Fil-ghodu […]

IT-TIELET HADD TAL-GHID – 22 TA’ APRIL, 2018

by Administrator

Jiena r-Raghaj it-Tajjeb. 1. Illum il-Hadd: Mixja Favur il-Hajja bit-tema: “Embrijun wiehed m inna”. Tibda fl-4.00pm minn Kastilja sal-Parlament. Isir Talb ghall-harsien u l-protezzjoni tal-hajja u biex ma tigix imkassbra d-dinjita’ umana u d-drittijiet tal-ulied. L-Isqfijiet ser ikunu prezenti. Fin-Notice Board tal-Knisja ghamilna xi taghrif dwar dan is-suggett ghax jidher li m’hawnx gharfien morali bi […]

IT-TIENI HADD TAL-GHID – 15 TA’ APRIL, 2018

by Administrator

Inxandru l-Ahbar it-Tajba 1. Tberik : Min ghal xi raguni ma bierikx, jista’ jikkuntattjana u naghmlu apputament. Grazzi. 2. It-Tlieta : 7.00pm. L-OFS ser jorganizza tahdita dwar “Int Dixxiplu jew Spettatur?” minn Pauline Darmanin, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd huwa mistieden jattendi. 3. Facebook : Bdejna fb gdid tal-knisja. Issibuh b’dan l-isem: Parrocca Madonna […]

FESTA TAL-HNIENA DIVINA – IL-HADD, 8 TA’ APRIL, 2018

by Administrator

1. Tberik : Grazzi lil kull min qed jilqaghna ghandu. Esperjenza pozittiva hafna ghalina l-Patrijiet u ghal Abbatini. Niehdu gost hafna jekk taraw l-informazzjoni tal-‘booklet’ u jkollna membri godda f’xi Grupp jew Kummissjoni tal-Parrocca. 2. It-Tnejn : 9.30am Laqgha tal-Fratellanza tas-Sagrament fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 5.00pm Jerga’ jibda l-Katekizmu. 3. It-Tlieta : 7.00pm L-OFS ser jorganizza […]

L-GHID IL-KBIR, IL-HADD, 1 TA’ APRIL, 2018

by Administrator

1. F’isem il-Fraternita’ Frangiskana : a. Nirringrazzja lil kull min ta sehmu kemm fil-Knisja kif ukoll barra, biex stajna norganizzaw ir-Randan u l-Ghid. b. Grazzi wkoll lit-tfal u l-adoloxxenti li hadu sehem fil-Pageant. 2. Issa se nibdew it-Tberik tal-Familji : a. Segwu l-Programm li qassamnielkom. Infakkruhom li Home Visiting isir iktar tard matul is-sena. Fit-Tberik […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 25 TA’ MARZU, 2018, HADD IL-PALM

by Administrator

1. Is-Sibt: Pageant tal-Passjoni mit-Tfal u z-zghazagh tal-Parrocca. Prosit. Illejla ndawwru l-arlogg siegha ‘l quddiem. 2. Il-Hadd : 9.15 am Tberik tal-Weraq taz-zebbug hdejn il-Kappella tal-Adorazzjoni. Purcissjoni sal-Knisja. Il-Gabra tmur ghall-Missjoni tal-Art Imqaddsa. 3. It-Tnejn : 6.30pm Quddiesa ghat-Tfal bil-hasil tar-Riglejn. 4. It-Tlieta: 7.00pm Pellegrinagg bir-Redentur u d-Duluri  (Mit-toroq:- Trofimu, San Gwann Battista, Karmnu, Sta […]

MAL-PASSI TAL-PASSJONI

by Administrator

  Raprezentazzjoni ta’ dak li ghadda minnu Sidna Gesu Kristu f’dak il-lejl u l-ghodwa meta inghata f’idejn l-ghedewwa biex jbati u jmut ghalina, gewwa t-toroq Sliemizi . Mall-Passi tal-Passjoni, ser tigi animata mit-tfal u zaghzagh tal-Parrocca Frangiskana Madonna tas-Sacro Cuor, b’kitba ta’ David Chetcuti Dimech u Kyle Portelli taht id-direzzjoni ta’ Robert Pulis u Tony […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 18 TA’ MARZU, 2018, IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN

by Administrator

  1. It-Tnejn : Festa Publika ta’ San Guzepp. Quddies bhal fost il-gimgha. Ma hemmx Katekizmu u lanqas l-Ufficcju ma’ jiftah! 2. Mit-Tnejn sal-Gimgha : Ezercizzi fis-6.30pm minn Dun Frans Abdilla. 3. L-Erbgha : Harga mall-Kummissjoni Anzjani. Jiltaqghu fid-8.45am is-Savoy bus- stop ghall-harga. 4. Il-Gimgha : Jum id-Duluri. 7.00pm Purcissjoni wara l-Priedka tal-Ezercizzi. Wara l- […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 11 TA’ MARZU, 2018, IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN

by Administrator

1. Il-Gabra Specjali : Kienet 545.92 Ewro. Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn : 9.30am Laqgha tal-Fratellanza tas-S.Smu Sagrament hdejn l-Ufficcju. 5.00pm Il-Kappillan jamministra l-Ewwel Qrara lit-Tfal tal-Precett. 6.00pm Il-Kappillan jiftah l-Ufficcju Parrokjali. 3. It-Tlieta : 6.30pm L-OFS jiltaqg]u hdejn l-Ufficcju ghal TAHDITA minn Fr Norbert Ellul Vincenti ofm dwar l-Ispiritwalita’ ta’ Patri Mariano Vella, Poeta. Kulhadd jista’ […]