Avviżi tal-Parroċċa

1120 of 201 items

IL-HAMES HADD TAS-SENA, 10 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

FESTA TA’ MISSIERNA SAN PAWL 1. Il-Gabra Specjali ghall-Knisja ta’ Jannar : Kienet 699.97 Ewro. Nirringrazzjawkom 2. In-Nawfragju ta’ Missierna San Pawl : Qed jigi ccelebrat dan il-weekend f’Malta. Hija l-Festa tal-Maghmudija tal-Maltin. Infakkru fl-obbligu tal-quddies. 3. It-Tnejn 11 ta’ Frar : L-Ewwel dehra tal-Madonna ta’ Lourdes. Huwa wkoll. Jum il-Morda. Fis-Santwarju taghna ser namministraw […]

IL-HADD, 20 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

1. Gbir ta’ Kutri ghall-Immigranti u Refugjati : Il-Kappillan hadhom il-Laboratorju tal-Paci, Hal Far. Patri Dijonisju Mintoff ofm irringrazzjana tal-generozita’ f’isimhom. 2. It-Tlieta 22 ta’ Jannar : 6.30pm Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett “Il-Kewba fil-hajja tan-Nisrani”, fis-Sala tal-OFS. Kulhadd hu mistieden. 3. L-Erbgha 23 ta’ Jannar : 5.30pm Il-Grupp Zghazagh Sacro Cuor (Pre-Teens) flimkien mal-Life […]

IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ GESU’ – IL-HADD, 13 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ GESU’ 1. Strina ghall-Knisja: Ewro 720.20 Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn 14 ta’ Jannar : 9.30am Laqgha tal-Fratellanza tas-S.Smu Sagrament hdejn l-Ufficcju Parrokkjali. 6.30pm Laqgha tal-Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 3. It-Tlieta 15, l-Erbgha 16 u l-Hamis 17 ta’ Jannar : Il-Kappillani jkollhom ‘Live-In’ is-Seminarju tal-Virtu’. Jiddiskutu din is-sena dwar ir-Rizultat tac-Censiment u kif se nfasslu […]

L-ADORAZZJONI TAL-MAGI – Festa tal-Epifanija 2019. IL-HADD 6 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

1. Il-Gimgha l-ohra saret il-Gabra ghad-Dar tal-Providenza : Il-Gabra fil-Knisja taghna kienet 700 Ewro. 2. Kelma ta’ Ringrazzjament : Lil kull min ha sehem fil-Festi tal-Avvent u l-Milied inkluz it-thejjija u l-armar. 3. Illum is-Sibt fil-Parrocca tal-Madonna tal-Karmnu, il-Balluta : Fr Renald Lofreda O.Carm jigi mahtur Kappillan fil-Quddiesa tas-6.30pm. Nifirhulu u Nitolbu ghalih. 4. It-Tnejn […]

FESTA TAL-FAMILJA MQADDSA – IL-HADD, 30 TA’ DICEMBRU –

by Administrator

Festa tal-Familja Mqaddsa 2018 Kwaranturi – Gesu’ Espost fuq l-Artal ghal Qima. Is-Sibt 29 ta’ Dicembru : Bidu tal-Kwaranturi  6.00pm Ruzarju u Celebrazzjoni Ewkaristika. 6.30pm Quddiesa bl-Ghasar.  Il-Hadd 30 ta’ Dicembru : Kwaranturi  Fil-ghodu quddies bhas-soltu. 5.30pm Espozizzjoni ta’ Gesu’ Ewkaristija. 6.00pm Ruzarju u Celebrazzjoni Ewkaristika. 6.30pm Quddiesa bl-Ghasar. It-Tnejn 31 ta’ Dicembru […]

IR-4 HADD TAL-AVVENT – 23 TA’ DICEMBRU, 2018

by Administrator

Programm tal-Milied 2018 1. Ghada l-Hadd 23 ta’ Dicembru : 9.30am Tberik tal-Bambini. 10.30am Purcissjoni bil-Bambin mat-Tfal li tintemm b’party fic-Centru. 2. It-Tnejn 24 ta’ Dicembru : Lejliet il-Milied Fl-4.30pm Ruzarju. 5.00pm Quddiesa. 6.00pm Ruzarju. 6.30pm Quddiesa tal-Vgili bil-Ghasar tal-Milied. 11.00pm Velja mill-Abbatini u shabhom li fiha ser itellghu Play bl-isem “Dawl tal-Milied”. 12.00am Purcissjoni […]

IT-3 HADD TAL-AVVENT – 16 TA’ DICEMBRU, 2018

by Administrator

In-Novena tal-Milied : Tibda ghada s-Sibt. 1. Il-Hadd 16 ta’ Dicembru : 9.30am Tberik tat-Tfal. 2. Mit-Tnejn sal-Gimgha : Tibda n-Novena tat-Tfal tal-Katekizmu. 3. It-Tnejn issir Quddiesa kollha flimkien fil-Knisja. Mit-Tlieta sal-Hamis tal-Grizma u l-Pre-Teens jiltaqghu fic-Centru. L-ohrajn jiltaqghu fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 4. Wirja tal-Presepji mis-16 sat-23 ta’ Dicembru : Fil-Knisja. 5. Tigi apprezzata Punzjetta […]

IT-2 HADD TAL-AVVENT – 9 TA’ DICEMBRU, 2018

by Administrator

1.    Il-Gabra Specjali kienet : Ewro 609.09. Grazzi minn qalbna. CANA COURSE : Jibdew il-Hamis 10 ta’ Jannar 2019 fis-7.30pm. Min hu nteressat jigi l-ufficcju parrokkjali biex jimla’ l-formola. Imexxu Francis u Anne Cuschieri. It-Tlieta 11 ta’ Dicembru : 6.30pm Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett: “Kemm hi helwa l-weghda tieghek Mulej!”, fis-Sala tal-OFS. Kulhadd mistieden. […]

L-1 HADD TAL-AVVENT – 2 TA’ DICEMBRU, 2018

by Administrator

1. Il-Hadd 2 ta’ Dicembru : Fr Mark Ciantar ofm qieghed fostna biex jistedinna ghal Kors dwar ‘Developing Environmental Responsibility’. Nirringrazzjawk. 2. It-Tlieta 4 ta’ Dicembru : 6.30pm Ta]dita minn Patri Norbert Ellul Vincenti ofm bis-suggett: “L-Angli fil-hajja taghna”, fis-Sala tal-OFS. Kullhadd mistieden. 3. L-Erbgha 5 ta’ Dicembru : a. Wara l-quddiesa tad-9.00am se jzuruna […]

L-34 HADD TAS-SENA B – 25 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

KRISTU SULTAN  1. Il-Hadd 25 ta’ Novembru : FESTA TA’ KRISTU RE: 5.00 p.m. Mixja ta’ fidi minn quddiem il-monument ta’ Kristu Re, il-Furjana, sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fejn jitkanta l-Għasar. Wara l-Għasar, jagħti l-Barka Sagramentali. 2. Mit-Tnejn 26 sal-Gimgha 30 ta’ Novembru : Il-Kappillan ser inkunuKONFERENZI tal-Kappillan. Fin-nuqqas tieghu ikkuntattjaw lil Gwardjan […]