Avviżi tal-Parroċċa

1120 of 175 items

IS-17-IL HADD TAS-SENA B – 29 TA’ LULJU, 2018

by Administrator

Gesu’ jitma’ lill-poplu tieghU! 1. L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Mons. Joseph Galea-Curmi: Is-Sibt, 4 t’Awwissu fis-7.00, Fil-Katidral tal-Imdina. Il-Gimgha, 3 ta’ Awwissu fis-7.30pm ser issir Velja ta’ Talb fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Guzepp Haddiem, B’Kara. Kulhadd hu mistieden. 2. Merhba lil Fr Sandro Overend OFM fil-Fraterita’ taghna tas-Sacro Cuor : Issa rritorna lura minn Ruma wara […]

IS-16-IL HADD TAS-SENA B – 22 TA’ LULJU, 2018

by Administrator

Alla Jkellimna Meta Nisktu Ahna! 1. Infakkrukom dwar : Il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ Certifikati. U wkoll dwar id-Decenza fl-Ilbies fil-granet shan tas-Sajf. 2. Festa ta’ Santa Klara fil-Monasteru ta’ San Giljan : Nhar is-Sibt 11 ta’ Awwissu 2018. Il-Parrocca ser torganizza transport. Tluq mis-Savoy Bus Stop fil-5.30pm. Nattendu ghal Quddiesa Koncelebrata tal-Festa ma’ […]

AVVIZ MILL-KAPPILLAN – FR PAUL ATTARD OFM

by Administrator

Dwar il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ certifikati. Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh din il-Ligi. Fl-Arkivji tal-Parrocca inzommu Informazzjoni fuq is-Sagramenti. Kemm il darba nigu mitluba nohorgu Informazzjoni ghall-iskop ta’ certifikati ta’ maghmudija, ecc. Ghaldaqstant, b’Effett Immedjat… Hru[ ta’ certifikati jinghataw BISS lil Persuna Mnizzla fic-certifikat. F’kaz ta’ Minuri, ic-certifikat jingabar mill-Genituri jew Kustodji […]

IL-15-IL HADD TAS-SENA B – 15 TA’ LULJU, 2018

by Administrator

  Ilkoll Imsejjha biex inkunu Profeti fi zmienna! 1. Il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ certifikati:  Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh il-Ligi tad-Data Protection.  Kif tafu, fl-Arkivji tal-Parrocca, inzommu informazzjoni fuq is-sagramenti u kultant nigu mitluba nohorgu din l-informazzjoni ghall-iskop ta’ certifikati ta’ maghmudija, ecc…. Ghaldaqstant b’effett immedjat hrug ta’ certifikati jinghataw […]

L-14-IL HADD TAS-SENA B – 8 TA’ LULJU, 2018

by Administrator

Gesu’ Gie f’daru bhala Profeta imma ma kienx milqugh! 1. Il-Vara tas-Sultana Taghna : f’postha fin-Nicca. 2. Nistennew Settembru 2018 : Celebrazzjoni tal-Inkurunazzjoni marbuta ma’ Gimgha Katekezi fuq is-Sagramenti.  Grazzi lil Kulhadd : il-Parruccani kollha, intom li tissapportjawna. Grazzi lil Assistent Kummissarju u l-Korp tal-Pulizija, lis-Sindku u lill-Kunsilliera.  Grazzi lil Kunsill Pastorali Parrokkjali, […]

FESTA SOLENNI F’GIEH IS-SULTANA TAGHNA – IL-HADD, 24 TA’ GUNJU, 2018

by Administrator

Din il-gimgha nitlobkom li nsegwu flimkien il-Programm tal-Festa bi thejjija ghall-Inkurunazzjoni Solenni tal-Istatwa Devota u Artistika tas-Sultana Taghna nhar id-29 ta’ Settembru 2018, f’gheluq il-100 Sena mit-Twaqqif tal-Parrocca 1918 – 2018. Qed niccelebraw ir-Rigal tal-Hajja li tatna s-Sultana Taghna tal-Qalb helwa ta’Gesu’, li quddiem l-ghazliet li kellha f’hajjitha, m’ghamlitx Komromessi. Is-Sibt 23 : Hrug tal-Istatwa […]

IL-11-IL HADD TAS-SENA B – 17 TA’ GUNJU, 2018

by Administrator

“Iz-zerriegha hija l-Kelma t’Alla”. 1. Il-Hadd: Illum Nitolbu ghall-Missirijiet kollha hajjin u mejtin. Fi tmiem il- Quddiesa jigu mistiedna l-Missirijiet fuq l-Artal ghal Barka. Din il-gimgha jibda l-Programm tal-Festa tas-Sacro Cuor. Segwuh. 2. It-Tlieta : 7.00pm L-ahhar tahdita pubblika tal-OFS qabel is-sajf, minn Peter Darmanin bit-tema: “Landa tal-kunserva iccanfarni”. 3. L-Erbgha : 9.00am harga ta’ […]

L-10 HADD TAS-SENA B – 9 TA’ GUNJU, 2018

by Administrator

“Is-serp qarraq bija, u jien kilt”. 1. Il-Hadd: 9.30am Quddiesa bit-Tberik tat-Tfal u tat-Trabi u t-tqassim tal-Hobz ta’ Sant’Antnin. Wara ssir Purcissjoni mill-Knisja ghac-Centru. 2. It-Tnejn: 8.30am Quddiesa l-Knisja tan-Nazzarenu u t-Tberik tal-Monument tal-Gwerra. Haga sabiha li min jista’ jattendi u nitolbu ghalihom. 10.00am Bingo b’risq il-Kunvent fic-Centru Parrokjali Sant’Antnin. Prezz 12-il Ewro li jinkludi […]

Corpus Christi. IL-HADD, 3 TA’ GUNJU, 2018

by Administrator

1. Il-Hadd: Issir Celebrazzjoni Ewkaristika wara kull Quddiesa. 2. It-Tlieta: Fis-7.00pm Tahdita pubblika minn Fr Stephen Magro ofm fis-Sala tal-OFS bit-tema: “Guzeppi fil-Pjan tas-Salvazzjoni”. Kulhadd mistieden. Fis-7.15pm Laqgha tal-LGBTIQ fl-Ufficcju tal-Kappillan. 3. L-Erbgha : 6.00pm Inkomplu bl-Erbghat tal-Madonna. 4. Il-Hamis : 9.00am Quddiesa u Treasure Hunt organizzat mill-Abbatini. 5. Il-Gimgha : 7.15pm Purcissjoni tal-Qalb ta’ […]

HADD IT-TRINITA’ – 27 TA’ MEJJU, 2018

by Administrator

1. Il-Hadd: Nifirhu lit-Tfal li llum ser jircievu (ircevew) l-Ewwel Tqarbina. Dal-weekend issir il-Gabra specjali b’risq il-Festa. 2. It-Tlieta: 7.00pm Powerpoint Presentation minn Tony Mahoney fis-Sala tal-OFS bit-tema: “L-Akbar Tezor tal-Knisja”. Kulhadd mistieden. 3. L-Erbgha : Pellegrinagg ghal Ghawdex mall-Kappillani ta’ Tas-Sliema. Fis-7.30am, tluq mis-Savoy Bus Terminus. Quddiesa ta’ Pinu. Prezz: 20 Ewro bl-ikel u […]