Aħbarijiet tal-Parroċċa

110 of 35 items

AVVIZ IMPORTANTI

by Administrator

  Sena Kateketika 2018-2019 Genituri li din is-sena wliedhom ser jattendu l-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna. Dalwaqt inħabbar Dati Importanti rigward Laqgħat għall-genituri. Kif ukoll Dati u hinijiet tar-Reġistrazzjoni tat-Tfal. Minhabba li f’Mejju 2018 dahlu fis-sehh Regolamenti godda Dwar il- gbir u l-hazna tad-Data (GDPD – General Decree on the Protection of Data – 2018) Ir-Registrazzjoni […]

AVVIZ IMPORTANTI HAFNA – Dwar il-Ligi tad-Data Protection u Firem mitluba.

by Administrator

Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh din il-Ligi. Il-Ligi l-gdida tad-Data Protection titlob : a. Li ghal kull Certifikat, Formola jew Passaport, ecc, iridu jidhru l-Individwi personalment u jiffirmaw quddiem ix-Xhud. Igiffieri hadd ma’ jista’ jigi f’isem haddiehor. b. Trid ukoll dejjem tigi prezentata l-I.D.Card tal-persuna. Il-Kappillan ma jistax jiffirma Passaporti ta’ tfal taht it-18-il […]

MAL-PASSI TAL-PASSJONI

by Administrator

  Raprezentazzjoni ta’ dak li ghadda minnu Sidna Gesu Kristu f’dak il-lejl u l-ghodwa meta inghata f’idejn l-ghedewwa biex jbati u jmut ghalina, gewwa t-toroq Sliemizi . Mall-Passi tal-Passjoni, ser tigi animata mit-tfal u zaghzagh tal-Parrocca Frangiskana Madonna tas-Sacro Cuor, b’kitba ta’ David Chetcuti Dimech u Kyle Portelli taht id-direzzjoni ta’ Robert Pulis u Tony […]

ĠIMGĦA MQADDSA 2017 – Parroċċa Madonna tas-Sacro Cuor

by Administrator

Il-Ġimgħa 7 ta April – Jum id-Duluri 6.30am, 7.30am, 9.00am Quddies. 5.00pm Ftuħ u tberik tal-Wirja “Għandi l-Għatx” fil-Każin imtella’ mill-Kummissjoni Festi u mis-Soċjetà Filarmonika Sliema. 5.30pm Via Sagra. 6.00pm Quddiesa bil-priedka tal-Eżerċizzi. 7.00pm Purċissjoni ta’ Marija Addolorata – toħroġ mill-Knisja, tgħaddi minn Triq San Trofimu, Triq San Ġwann Battista, Triq Rudolfu, Triq Santa Marija, […]

Il-Tbatija tal-Bniedem minn Ghajnejn Kristu – 21 ta’ Marzu, 2017

by Administrator

L-Ordni Frangiskan Sekular (Sliema) se jorganizza Siegha ta’ Talb u Riflessjoni ghal matul ir-Randan fis-Sede ta’ l-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, nhar it-Tlieta, 21 ta’ Marzu, 2017, wara l-ahhar Quddiesa ta’ filghaxija. Ghal din l-attivita huwa mistieden kulhadd. Ejja itlob u rrifletti maghna. Joe Gatt, Vici Ministru OFS