Aħbarijiet tal-Parroċċa

110 of 32 items

MAL-PASSI TAL-PASSJONI

by Administrator

  Raprezentazzjoni ta’ dak li ghadda minnu Sidna Gesu Kristu f’dak il-lejl u l-ghodwa meta inghata f’idejn l-ghedewwa biex jbati u jmut ghalina, gewwa t-toroq Sliemizi . Mall-Passi tal-Passjoni, ser tigi animata mit-tfal u zaghzagh tal-Parrocca Frangiskana Madonna tas-Sacro Cuor, b’kitba ta’ David Chetcuti Dimech u Kyle Portelli taht id-direzzjoni ta’ Robert Pulis u Tony […]

ĠIMGĦA MQADDSA 2017 – Parroċċa Madonna tas-Sacro Cuor

by Administrator

Il-Ġimgħa 7 ta April – Jum id-Duluri 6.30am, 7.30am, 9.00am Quddies. 5.00pm Ftuħ u tberik tal-Wirja “Għandi l-Għatx” fil-Każin imtella’ mill-Kummissjoni Festi u mis-Soċjetà Filarmonika Sliema. 5.30pm Via Sagra. 6.00pm Quddiesa bil-priedka tal-Eżerċizzi. 7.00pm Purċissjoni ta’ Marija Addolorata – toħroġ mill-Knisja, tgħaddi minn Triq San Trofimu, Triq San Ġwann Battista, Triq Rudolfu, Triq Santa Marija, […]

Il-Tbatija tal-Bniedem minn Ghajnejn Kristu – 21 ta’ Marzu, 2017

by Administrator

L-Ordni Frangiskan Sekular (Sliema) se jorganizza Siegha ta’ Talb u Riflessjoni ghal matul ir-Randan fis-Sede ta’ l-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, nhar it-Tlieta, 21 ta’ Marzu, 2017, wara l-ahhar Quddiesa ta’ filghaxija. Ghal din l-attivita huwa mistieden kulhadd. Ejja itlob u rrifletti maghna. Joe Gatt, Vici Ministru OFS

Thabbret il-mewt ta’ Patri Sebastjan Camilleri OFM

by Administrator

Ghada t-Tnejn, 13 ta’ Frar, 2017: Fit-8.15am, il-gisem bla hajja ta’ Patri Sebastjan Camilleri O.F.M. se jkun espost għall-pubbliku fil-kunvent, Triq il-Karmnu. Fid-9.30am ssir il-Quddiesa Konċelebrata, presentae cadavere, fil-Knisja taghna tas-Sacro Cuor. Mulej, aghtieh il-mistrieh ta’ dejjem.

AVVIZ IMPORTANTI

by Administrator

San Franġisk, meta kien għadu mimli bil-għomor, u wkoll wara l-mewt tiegħu, ħajjar bosta biex jaqdu ‘l Alla fi ħdan il-Familja Reliġjuża li waqqaf. Iżda ġibed għadd kbir ta’ lajċi biex jidħlu fil-Familja tiegħu, waqt li sakemm hu possibbli jibqgħu jgħixu fid-dinja. Tabilħaqq aħna nifirħu li l- “Kariżma Franġiskan” għadu f’saħħtu sallum għall-ġid tal-Knisja u […]