Posts by Administrator

110 of 799 items

AVVIZ MILL-KAPPILLAN – FR PAUL ATTARD OFM

by Administrator

Dwar il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ certifikati. Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh din il-Ligi. Fl-Arkivji tal-Parrocca inzommu Informazzjoni fuq is-Sagramenti. Kemm il darba nigu mitluba nohorgu Informazzjoni ghall-iskop ta’ certifikati ta’ maghmudija, ecc. Ghaldaqstant, b’Effett Immedjat… Hru[ ta’ certifikati jinghataw BISS lil Persuna Mnizzla fic-certifikat. F’kaz ta’ Minuri, ic-certifikat jingabar mill-Genituri jew Kustodji […]

IL-15-IL HADD TAS-SENA B – 15 TA’ LULJU, 2018

by Administrator

  Ilkoll Imsejjha biex inkunu Profeti fi zmienna! 1. Il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ certifikati:  Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh il-Ligi tad-Data Protection.  Kif tafu, fl-Arkivji tal-Parrocca, inzommu informazzjoni fuq is-sagramenti u kultant nigu mitluba nohorgu din l-informazzjoni ghall-iskop ta’ certifikati ta’ maghmudija, ecc…. Ghaldaqstant b’effett immedjat hrug ta’ certifikati jinghataw […]

L-14-IL HADD TAS-SENA B – 8 TA’ LULJU, 2018

by Administrator

Gesu’ Gie f’daru bhala Profeta imma ma kienx milqugh! 1. Il-Vara tas-Sultana Taghna : f’postha fin-Nicca. 2. Nistennew Settembru 2018 : Celebrazzjoni tal-Inkurunazzjoni marbuta ma’ Gimgha Katekezi fuq is-Sagramenti.  Grazzi lil Kulhadd : il-Parruccani kollha, intom li tissapportjawna. Grazzi lil Assistent Kummissarju u l-Korp tal-Pulizija, lis-Sindku u lill-Kunsilliera.  Grazzi lil Kunsill Pastorali Parrokkjali, […]

FESTA SOLENNI F’GIEH IS-SULTANA TAGHNA – IL-HADD, 24 TA’ GUNJU, 2018

by Administrator

Din il-gimgha nitlobkom li nsegwu flimkien il-Programm tal-Festa bi thejjija ghall-Inkurunazzjoni Solenni tal-Istatwa Devota u Artistika tas-Sultana Taghna nhar id-29 ta’ Settembru 2018, f’gheluq il-100 Sena mit-Twaqqif tal-Parrocca 1918 – 2018. Qed niccelebraw ir-Rigal tal-Hajja li tatna s-Sultana Taghna tal-Qalb helwa ta’Gesu’, li quddiem l-ghazliet li kellha f’hajjitha, m’ghamlitx Komromessi. Is-Sibt 23 : Hrug tal-Istatwa […]

IL-11-IL HADD TAS-SENA B – 17 TA’ GUNJU, 2018

by Administrator

“Iz-zerriegha hija l-Kelma t’Alla”. 1. Il-Hadd: Illum Nitolbu ghall-Missirijiet kollha hajjin u mejtin. Fi tmiem il- Quddiesa jigu mistiedna l-Missirijiet fuq l-Artal ghal Barka. Din il-gimgha jibda l-Programm tal-Festa tas-Sacro Cuor. Segwuh. 2. It-Tlieta : 7.00pm L-ahhar tahdita pubblika tal-OFS qabel is-sajf, minn Peter Darmanin bit-tema: “Landa tal-kunserva iccanfarni”. 3. L-Erbgha : 9.00am harga ta’ […]