Posts by Administrator

110 of 887 items

It-TIENI HADD TAR-RANDAN 2019 – 17 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. It-Tlieta 19 ta’ Marzu: Festa ta’ San Guzepp. 2. L-Erbgha 20 ta’ Marzu : 5.30pm Il-Pre-Teens ser jorganizzaw tahdita mill-Life Network Malta fuq l-Abort. Jattendu Zghazagh minn 11-il sena ‘l fuq. Il-Genituri huma wkoll mistiedna jattendu. 6.30pm Il-Kappillan ikollu tahdita ghall-Operaturi Pastorali fil-Knisja. 3. Il-Gimgha 22 ta’ Marzu: 7.00pm il-Kappillan ikollu l-Laqgha mal-Genituri u […]

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN, 10 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. Il-Gabra specjali ta’ Marzu: Kienet 628.73 Ewro. Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn 11 sal-Gimgha 15 ta’ Marzu: 9.30am Ezercizzi Spiritwali fil-Knisja taghna. Jippriedka P. Alex Scerri O.Carm., Pirjol. 3. It-Tlieta 12 ta’ Marzu: 6.30pm Tahdita minn Joe Gatt bis-suggett: “Min hu Gesu’?”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd mistieden. 4. L-Erbgha 13 ta’ Marzu: 5.30pm Il-Pre-Teens […]

IT-TMIEN HADD TAS-SENA, 3 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

  1. It-Tnejn 4 ta’ Marzu: 6.30pm Laqgha tal-Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 2. It-Tlieta 5 ta’ Marzu: 6.30pm Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett: “Il-Gustizzja t’Alla, il-Hniena TieghU”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 7.00pm Laqgha tal-LGBTIQ fl-Ufficcju Parrokkjali. 3. L-Erbgha 6 ta’ Marzu: Ras ir-Randan. Sawm u Astinenza. Funzjoni tal-Irmied f’kull quddiesa. 4. Il-Gimgha 8 ta’ […]

IS-SEBA’ HADD TAS-SENA, 24 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

   1. It-Tnejn 25 ta’ Frar: 1.30pm Funeral ta’ Fr Noel Vella fil-Parrocca ta’ San Girgor. 2. It-Tlieta 26 ta’ Frar: Tombla b’risq il-Kunvent fl-10.00am li se ssir fil-Kunvent. Dhul minn Triq il-Karmnu. Prezz: 12 Ewro. 6.30pm Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett: “Kif ninbidlu fi xbiha ta’ Kristu, biex il-prezenza Tieghu tkun vizibbli”, fis-Sala tal-O.F.S. […]

IT-TLIETA, 19 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett “Wirt Pawlin”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Dawn il-laqghat huma miftuha ghal kulhadd.

Secular Franciscan Order

by Administrator

Secular Franciscan Order The Order of Secular Franciscans is a Way of Life, approved by the Church, for men and women, married or single, who are called to take an active part in the mission of Christ to bring ‘the good news of salvation’ to the world. They commit themselves to a life in Christ […]

IS-SITT HADD TAS-SENA, 17 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

Henjin ahna meta naghmlu r-Rieda t’Alla!   Fr. Noel Vella: Sacerdot djocesan mill-Parrocca taghna li kien vici kappillan f’San Girgor, inghaqad mall-Mulej nhar il-Hamis f’Milan fejn kien qieghed rikoverat. Jum l-Ushers: qed jigi ccelebrat illlum fil-Knisja taghna fil-quddiesa tal-11.00am. Nirringrazzjawhom tal-hidma taghhom ghal tant snin. It-Tlieta 19 ta’ Frars: 6.30pm Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett: […]

IL-HAMES HADD TAS-SENA, 10 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

FESTA TA’ MISSIERNA SAN PAWL 1. Il-Gabra Specjali ghall-Knisja ta’ Jannar : Kienet 699.97 Ewro. Nirringrazzjawkom 2. In-Nawfragju ta’ Missierna San Pawl : Qed jigi ccelebrat dan il-weekend f’Malta. Hija l-Festa tal-Maghmudija tal-Maltin. Infakkru fl-obbligu tal-quddies. 3. It-Tnejn 11 ta’ Frar : L-Ewwel dehra tal-Madonna ta’ Lourdes. Huwa wkoll. Jum il-Morda. Fis-Santwarju taghna ser namministraw […]

IT-TLIETA, 12 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

Tahdita mill-Kappillan, Fr Paul Attard bis-suggett “L-Ispirtu Frangiskan ghas-sekulari fid-dinja tallum”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

IT-TLIETA, 5 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett “X’sar minnha il-merhla ta’ Kristu?”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.