Posts from May 2018

1117 of 17 items

Id-dielja taghmel weraq, gheneb u nbid

by Administrator

Id-dielja taghmel weraq, gheneb u nbid Minn Fr Norbert Ellul-Vincenti ofm Meta sifirt ghall-ewwel darba, biex nistudja barra, bdejt ninduna bin-natura u bil-kampanja, bis-sigar u l-annimali, u bil-biddliet li jaghmlu kull sena l-istaguni. Malta kont naf li kien hemm is-shana u l-kesha, u l-lejl u n-nhar, imma l-annimali kienu ‘l boghod, u l-frott kien jasal […]

Tlug] fis-Sema tal-Mulej u Jum l-Omm – Il-Hadd, 13 ta’ Mejju, 2018

by Administrator

1. Gieh is-Socjeta’ 2018 : Gie moghti lil Patrijiet Frangiskani nhar il-Hadd Jum is-Socjeta’. Nirringrazzjaw lil President u l-Kumitat tal-hsieb nobbli li jirrikonoxxu hidmet il-Patrijiet tul dawn il-100 sena. 2. L-Ahbar tal-Inkurunazzjoni : Intlaqghet b’ferh kbir nhar l-Erbgha. Se tigi Inkurunata fid-29 ta’ Settembru 2018 mill-Arcisqof Mons Charles J. Scicluna. Sa dak in-nhar tinghad it-Talba […]

IL-HAMES HADD TAL-GHID – 6 TA’ MEJJU, 2018

by Administrator

Il-Hadd : 6 ta’ Mejju Celebrazzjoni ta’ Jum is-Socjeta’. 9.30am Quddiesa bis-sehem tal-Bandisti alljevi tal-Banda Cittadina “Sliema” bid-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro Lesley Tabone u l-Kor tal-Parrocca u l-Kantanta Karine Caruana. Wara niltaqghu fis-Sala tal-Kultura tas-Socjeta’ Filarmonika “Sliema” u jsiru diversi prezentazzjonijiet. Tigi wkoll moghtija t-Trofew Cardenio Botti (mahduma mis-Sur Ronald Pisani) lill-Bandist tas-Sena. U jinghata […]